Tây Phương Tam Thánh

 

 

BỒ ĐỀ TÂM

 


... “Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát lòng Vô Thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự. Khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không sẻn tiếc. Khởi lòng thú hướng rộng lớn, cầu nhứt thiết trí. Khởi lòng đại bi vô lượng, nhiếp độ tất cả chúng sanh. Khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La Mật. Khởi lòng không siểm dối, vì cầu được trí như thật. Khởi lòng thực hành y như lời nói, để tu đạo Bồ Tát. Khởi lòng không dối với chư Phật, vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai. Khởi lòng nguyện cầu nhứt thiết trí, cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, nên được sanh vào nhà Như Lai. Nầy thiện nam tử! Như người học bắn, trước phải tập thế đứng, sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhứt thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử! Ví như vương tử tuy hãy còn thơ ấu, nhưng tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh, nhưng tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể vì. Thiện nam tử! Như thái tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, nhưng đã đủ tướng trạng của vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý.

Cũng thế Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại, nhưng đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhứt. Thiện Nam Tử ! Như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề tâm, thì các hạnh đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử ! Như chất kim cương tất cả vật không thể phá hoại, trái lại nó có thể phá hoại tất cả vật, nhưng thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời, trong vô số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc mà hàng nhị thừa không thể làm đều làm được, nhưng kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi, tổn giảm.” (Kinh Hoa Nghiêm)

 

Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận


Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận (Anh: The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, Tib. Lamrim Chenmo) là một công trình nghiên cứu sâu dầy, một tác phẩm không tiền khoáng hậu, một cống hiến vĩ đại cho Đại thừa Hiển Giáo và Mật Giáo. Trong đây, thượng sư Tsong Kha Pa đã tổng nhiếp yếu nghĩa của Ba tạng Mười hai bộ kinh, y theo quỹ đạo của hai ngài Long Thọ (phái Thâm Quán) và Vô Trước (phái Quảng Hành), soạn thuật tiến trình Tam sĩ đạo cho ba loại căn cơ từ thấp lên cao. Tam sĩ đạo là một tiến trình tất nhiên cho mọi hành giả, bất cứ thuộc loại căn cơ nào, từ lúc sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc Vô thượng Bồ đề, trong khoảng trung gian tu học Phật pháp đều phải trải qua. Bổn luận tường thuật đúng lý về trình tự, thể tính và phương pháp tu học. Bồ Đề, tức là Phật quả mà hành giả đang mong cầu; Đạo, tức là sự tu học mà hành giả phải trải qua; Thứ Đệ, tức là quá trình tu học phải trải qua, từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, không thể thiếu sót, không thể đảo lộn, không thể nhảy vượt...

Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận (pdf)

 

Tịnh Độ Tân Luận

Ấn Thuận Đại sư giảng
Thich Quán Tạng tập chú
Thich Pháp Chánh dịch

Ngài Ấn Thuận, một bậc cao tăng đương đại, xuất hiện trong thời buổi kháng chiến Trung Nhật, đang lúc nhân tâm tán động vì thời cuộc, đã theo gót chân của Đại sư Thái Hư, làm một cuộc cách mạng tư tưởng, với niềm hy vọng cảnh tỉnh, và canh tân Phật giáo truyền thống Trung Quốc. Ngài Ấn Thuận đã từ lập trường Trung Quán, đặt nền tảng trên Phật giáo Căn bổn và Phật giáo Đại thừa sơ kỳ, với một cái nhìn sâu rộng đối với pháp môn Tịnh Độ, đã đưa ra nhiều đề nghị cải cách hợp lý. Điều đáng tiếc là Tịnh Độ Tông truyền thống Trung Quốc, sau hơn một ngàn năm ngủ quên trên chiến thắng, đã không để tâm lắng nghe những kiến nghị hợp lý đó, mà còn quay lại phản kích, cho rằng chủ trương Phật Giáo Nhân Gian, và đặc biệt các tác phẩm Tịnh Độ Tân Luận, v.v..., của ngài là phản Phật giáo, v.v...

Bộ Tịnh Độ Tân Luận này, tuy có thể nói là đã thất bại trong việc khơi động một cuộc cách mạng tư tưởng Tịnh Độ ở Trung Quốc, nhưng ít ra, cũng đã gây một ảnh hưởng không nhỏ đối với một số hành giả đang tha thiết mong mỏi một sự canh tân tư tưởng trong Phật pháp Đại thừa.

Tịnh Độ Tân Luận (pdf)

 

Thắng Man Kinh Giảng Ký
Huyền Luận

Ấn Thuận Đại Sư giảng
Thích Quán Tạng tập chú
Thích Pháp Chánh dịch

Phật pháp có hai loại xuất gia và tại gia. Có người cho rằng Phật pháp là [riêng cho] người xuất gia, hoặc giả, cho rằng người xuất gia đặc biệt quan trọng. Thật ra từ ý nghĩa bình đẳng của Đại thừa mà nói, học Phật thành Phật cũng như hoằng dương Phật pháp, tại gia và xuất gia là bình đẳng bình đẳng.
            Như phu nhân Thắng Man trong kinh này là một vị cư sĩ tại gia mà có thể thuyết giảng một pháp môn vô cùng thâm sâu viên mãn.
            Nếu hỏi Đại thừa, Tiểu thừa có gì khác biệt, có thể trả lời là Tiểu thừa xem trọng người xuất gia, còn Đại thừa phần lớn là hiện thân cư sĩ tại gia . Như cư sĩ Duy Ma Cật, các người học Phật Trung Quốc đều biết đến ngài đã dùng những phương tiện nào để độ chúng sinh. Hiện nay khảo cứu kinh điển Đại thừa, tám chín phần đều là Bồ tát tại gia đóng vai trò chủ chốt, người giảng pháp cũng phần lớn là Bồ tát tại gia, mà hơn nữa phần lớn cũng là giảng pháp cho hàng ngũ tại gia.

Thắng Man Kinh Giảng Ký Huyền Luận (pdf)

 

Trung Quán Luận Giảng Ký

Long Thọ Bồ Tát tạo luận
Ấn Thuận Đại Sư giảng
Thích Pháp Chánh dịch


Trung Quán Luận là một trong những tác phẩm uyên thâm khó hiểu nhất trong Phật pháp Đại thừa, cho nên dù đã trải qua bao nhiêu thế hệ mà những vấn đề được nêu ra vẫn còn được nghiên cứu, tranh biện sôi nổi. Hiện nay trong giới Phật giáo Âu Mỹ, nhiều bản dịch đã được ra đời, và những bài nghiên cứu thảo luận về những vấn đề Tính Không vẫn đang còn tiếp diễn không ngừng. Điều này chứng tỏ Trung Quán Luận có một tầm mức quan trọng trong tòa nhà tư tưởng văn minh nhân loại.

Đại sư Ấn Thuận là một học giả uyên bác của Phật giáo Trung Quốc cận đại. Ngài có một cái nhìn sâu sắc về Phật pháp và rất tích cực trong việc hoằng dương Phật pháp Đại thừa theo đường hướng thiết thực phục vụ nhân sinh. Đối với những vấn đề liên quan đến Long Thọ Học, ngài đã chịu nhiều ảnh hưởng của phái Trung Quán Ưng Thành của Tây Tạng, đặc biệt xem trọng kiến giải của ngài Nguyệt Xứng (Chandrakirti). Những lời giảng của ngài [trong quyển Giảng Ký này] có một nội dung vô cùng phong phú, cẩn nghiêm và thấu đáo. Lập trường "Tính Không triệt để cứu cánh" của ngài trước sau như một. Ngài đã đứng trên lập trường "Tất cánh không triệt để" phê phán toàn bộ Phật giáo Đại thừa truyền thống Trung Quốc và điều này đã đưa đến những va chạm đáng kể đối với các tông phái lớn như Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, v.v... Do đây đã gây ra nhiều sự hiểu lầm nghiêm trọng.

Một trong những đặc sắc của ngài Ấn Thuận là đã phát huy tư tưởng và cổ võ Phật Giáo Nhân Gian, đem Phật pháp Đại thừa từ những cõi trừu tượng vô hình trở lại mặt đất này để phục vụ đóng góp vào đời sống nhân gian hiện thực mà không chạy theo những huyễn tưởng xa vời và những điều hứa hẹn mông lung. Một hành giả Đại thừa chân thực cần phải có đầy đủ trí và bi. Trí để thấu rõ ý nghĩa thâm sâu của Phật pháp để không bị lạc vào tà kiến. Bi để thực hành sâu xa những hạnh nguyện thiết thực của chư Phật Bồ tát ngay trong hiện đời để người thế gian không hiểu lầm Phật pháp là yếm thế tiêu cực, là ăn bám xã hội, là biếng nhác trốn đời.

Trung Quán Luận Giảng Ký (pdf)

 

Đại Thừa
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Huyền Luận

Thái Hư Đại Sư giảng
Thích Pháp Chánh dịch
Diệu Pháp Liên Hoa là do pháp và dụ mà đặt tên. Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là dụ. Liên Hoa là sở dụ của Diệu Pháp, Diệu Pháp là năng dụ của Liên Hoa. Gọi chung Diệu Pháp Liên Hoa tức là nêu lên cả pháp và dụ, dùng hoa dụ pháp càng hiển lộ Diệu pháp, cho nên trong kinh này dùng các loại hoa như Ưu Bát La, v.v…, để ví dụ Diệu Pháp là Liên Hoa. Nếu tổng hợp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì hiển thị kinh này không phải là giáo pháp Tiểu thừa, mà là giáo pháp Đại thừa. Đại thừa là thông (chung), thông với các kinh Đại Thừa Lý Thú, Đại Phương Đẳng Viên Giác, v.v… Diệu Pháp Liên Hoa là biệt (riêng), là tên riêng của kinh này. Cho nên Đại Thừa và Diệu Pháp Liên Hoa có sự chung và riêng khác biệt. Hơn nữa, nếu tổng hợp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà nói, thì Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là nghĩa lý được giảng nói trong kinh, còn Kinh và danh cú văn thân là giáo pháp (năng) giảng giải (Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa). Cho nên trên mặt năng thuyên sở thuyên, hiển thị Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là giáo lý được giảng nói, cón Kinh là giáo pháp để giảng dạy Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên gọi chung là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Luận (pdf)

 

Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận

Tsong Khapa tạo luận
Thích Pháp Chánh dịch Việt văn

Từ khi Đấng Đại Giác ứng thế, khai thị pháp môn tự lợi lợi tha, xiển dương giáo pháp Hiển thừa, Mật thừa, đưa chúng sinh lên Thập địa, độ hữu tình ra ba cõi, phương tiện tuy vô lượng vô biên, nhưng không có phương tiện nào mà không dùng giới luật làm thuyền bè, lấy thi la làm bờ bến. Tu giới hạnh nên nghiệp ác diệt trừ, tự thành tựu mà chúng sinh lợi ích. Chí cực thay Giới độ. Hành địa của Bồ tát còn có chỗ vượt ngoài phạm vi này chăng? Đáng buồn thay, đời mạt pháp suy, giới luật không còn ai giảng giải. Chỉ trì, tác trì mất đi chánh quỹ, tu tập, phụng hành oai lệch hành nghi. Muốn vượt biển khổ mà không nghiêm trì giới đức, thì cũng giống như voi cuồng đi lạc đường tà. Đạo pháp mịt mờ, âu cũng là nỗi lo của Bồ tát vậy.

May thay, Bậc Thượng sư của chúng ta, Thánh Tsong Kha Pa, Bậc trí tuệ khai ngộ siêu việt hơn đời, Đấng giới đức uy nghiêm vượt xa thế tục, xuất sinh ở Cam Ninh, trưởng thành tại Tây Tạng, học nhiều hiểu rộng, thâm nhập Thánh giáo, hoằng dương Chân Thừa. Mở đường đạt đạo cho ba loại căn cơ, bày sự thâm sâu của Hiển giáo, Mật giáo. Đây chính là đắp đường phẳng đến Niết bàn, chấn uy phong cho giới luật. Ngài đã tham khảo luật tạng mà tạo nên bộ luận này, thống nhiếp vạn hạnh thành ba tụ, bao quát ức độ vào chín loại. Chỗ xả bỏ, tức là mười tám tội tha thắng, bốn mươi sáu tội vi phạm, chỗ giữ lấy, tức là giới biệt giải thoát của bảy chúng, cùng các học xứ lục độ, tứ nhiếp, lại còn thâu nhiếp bổn nghĩa của các bộ Du Già Sư Địa Luận, Tập Bồ Tát Học Luận, dung hợp ý thú của các ngài Long Thọ, Vô Trước, y cứ rộng rãi vào các sớ giải của kinh luận để xiển minh hành tướng giới luật, nghi quỹ thọ giới, cùng hành tướng của sự phòng hộ tịnh giới.

Hai thừa Hiển, Mật, xả bỏ giới luật thì không còn là con đường đạo mà Bồ tát ba đời đều phải học tập. Đây quả thực là Thuyền Từ trong việc độ thế, Diệu Phẩm cho sự xuất ly...

Bô Tát Giới Ba La Mật Đa Luận 2018 (pdf)

 

Dịch Phẩm của Thích Pháp Chánh

(dạng pdf)


Bậc Thang Giác Ngộ
Bàn về Vấn Đề Ăn Chay
Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa
Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận
Bồ Tát Học Xứ
Đại cương về Tuệ học
Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu
Giai trình tu tập Bồ đề tâm
Học Phật tam yếu
Kinh Giải Thâm Mật
Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc - Giải Thích
Kinh Nghi Vấn của Trưởng Giả Úc Già
Kinh Pháp Hoa Huyền Luận - Thái Hư
Kinh Thắng Man Huyền Luận - Ấn Thuận
Luận Sơ Lược Ý Nghĩa Tịnh Độ An Lạc
Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Du Già
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia
Nghi Thức Tụng Giới Bổn Bồ Tát Địa Trì
Nghi Thức Tụng Giới Bổn Bồ Tát Du Già
Nghi Thức Tụng Giới Bổn Bồ Tát Tại Gia
Nhập Bồ Tát Hạnh Tập Chú
Nhất Mộng Mạn Ngôn
Phật Giáo Nhân Gian Khế Lý Khế Cơ
Phương Châm Kiến Lập Phật Giáo Tại Gia
Phương pháp Hàng Ma
Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ
Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn
Sự Tích Linh Nghiệm của Bồ Tát Địa Tạng
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục
Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận
Tín tâm và sự tu học
Tịnh Độ Tân Luận
Trung Quán Luận Giảng Ký
Truyện Lục Tổ Huệ Năng
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ
Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Ký
Ý thú căn bổn của sự học Phật