Tịnh Độ Tông

 

Pháp Ngữ

 

 

An Lạc Tập - Như Hòa dịch
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Như Hòa dịch
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Nguyên Chơn dịch (PDF)
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận - Hải Triều Âm dịch
Hương Quê Cực Lạc - Liên Du dịch (PDF)
Kệ Ca Ngợi Đức A Di Đà - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Thích Hành Trụ dịch
Long Thư Tịnh Độ Văn - Thích Hành Trụ dịch
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch (PDF)
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa - Thích Nhất Chân dịch
Niệm Phật Tam Muội - Huyền Thanh dịch (PDF)
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận - Tịnh Sĩ dịch
Niệm Phật Thập Yếu - Thích Thiền Tâm soạn
Niệm Phật Tông Yếu - Nguyễn Văn Nhàn dịch
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ - Như Hòa dịch
Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Thích Hoằng Đạo dịch
Quy Nguyên Trực Chỉ - Nguyễn Minh Tiến dịch (PDF)
Tây Phương Hiệp Luận - Thích Trí Thông dịch
Tây Phương Yếu Quyết - Thích Nguyên Hùng dịch (PDF)
Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Tịnh Độ Hoặc Vấn - Thích Thiền Tâm dịch
Trùng Đính Tây Phương Công Cứ - Như Hòa dịch (PDF)
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Nguyễn Văn Nhàn dịch (PDF)
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Thích Tịnh Nghiêm (PDF)
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ - Thích Hoằng Đạo dịch
Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Ký - Thích Nhất Chân dịch
Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu - Hồng Nhơn dịch
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú - Thích Nhất Chân dịch

 

 

Pháp Luận

 

 

 

Phật Giáo Nhân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Minh Chánh dịch (PDF)
Tìm Hiểu Giáo Nghĩa Của Tịnh Độ Chân Tông - Định Huệ dịch
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ (PDF)
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - Thích Như Điển (PDF)
Vào Cửa Tịnh Tông - Viên Thắng dịch