Thiền Tông

 

Pháp Ngữ

 

 

Bách Trượng Ngữ Lục - Thích Duy Lực dịch
Bách Trượng Quảng Lục - Thích Duy Lực dịch
Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch (PDF)
Bích Nham Lục - Thích Mãn Giác dịch
Bích Nham Lục - Thích Thanh Từ dịch (PDF)
Chứng Đạo Ca - Trúc Thiên dịch (PDF)
Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát dịch (PDF)
Vạn Thiện Đồng Quy Tập - Thích Minh Thành dịch (PDF)

 

 

Pháp Luận

 

 

Ba Trụ Thiền - Đỗ Đình Đồng dịch (PDF)
Chữ "Không" Trong Kinh Bát Nhã - Thích Thanh Từ
Công Án Thiền Và Vấn Đề Nhận Thức - Thích Phước Sơn