Thiên Thai Tông

 

 

Đại Thừa Chỉ Quán - Thiền Sư Huệ Tư soạn, Thích Trí Quang dịch
Đồng Mông Chỉ Quán - Đại Sư Trí Giả soạn, Thích Đôn Hậu dịch