Tam Luận Tông
(Trung Quán)

 

 

 

Giáo Lý Trung Đạo - Thích Hạnh Bình
Nhập Trung Đạo Cương Yếu - Chân Nguyên dịch
Trung Quán Kim Luận - Thích Nguyên Chơn dịch (PDF)