Hoa Nghiêm Tông

 


Bốn Pháp Giới - Hồng Dương
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm - Định Huệ dịch
Hoa Nghiêm Sư Tử Chương
Lục Tướng Viên Dung
Lý Tưởng Phật và Bồ Tát - Tuệ Sỹ
Mười Huyền Môn - Tuệ Sỹ