Duy Thức Tông

 

 

Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh dịch (PDF)
Du Già Sư Địa Luận Thích - Thích Tâm Châu dịch
Thành Duy Thức Luận - Thích Thiện Siêu dịch Việt
Thức Thứ Tám - Lâm Như Tạng