TRANG NHÀ Băng Đọc Âm Nhạc Băng Giảng Audio Băng Giảng Video Biên Khảo Bồ Đề Tâm Luận Bồ Tát Giới Luật Bồ Tát Truyện Đại Thừa Kinh Điển Mật TôngTịnh Độ Hình Ảnh Phim Ảnh Liên Kết

 

ENGLISH PAGE Bodhicitta Sastras Bodhisattva Silas Bodhisattva Stories Buddhist PicturesBuddhist MoviesMahayana Sutras Pure Land Vajrayana Other Works Preaching Audio Preaching Video Stories and Musics Links

 
Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni Kinh
 

 

Mật Tạng Bộ.4_ No.1364 ( Tr.883 )

 

DIỆU TÝ ẤN TRÀNG

ĐÀ LA NI KINH

 

Hán dịch : Đời Đường Vu Điền Tam Tạng THỰC XOA NAN ĐÀ phụng chế dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự trong cung điện màu nhiệm là nơi cư trú của các Thú thuộc núi Kê La Sa, cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người và vô lượng vị Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự do Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử làm Bậc Thượng Thủ. Tất cả vị Bồ Tát đều có hình trạng như kẻ đồng tử kèm với 16 bậc đại trượng phu của nhóm Hiền Hộ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Chính Niệm Tri, vì các hàng Trời, Người diễn nói Pháp Yếu khiến cho tất cả đều vui vẻ.Thời Đại Phạm Vương với các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân đều đứng dậy , chắp tay bạch với Đức Phật rằng :

“ Thế Tôn ! Có các chúng sinh đã gây ra mọi tội nghiệp ác nên bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm Ma La Giới mà chịu mọi sự khổ sở. Nguyện Xin Đức Thế Tôn Đại Bi hãy vì họ nói phương tiện trừ diệt khổ não khiến cho chúng sinh ấy được thoát khỏi các nạn trong nẻo ác”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại cùng với vô lượng Trì Chú Tiên vây quanh trước sau, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng :

“ Thế Tôn ! Xin hãy rũ lòng thương  dùng phương tiện khéo léo cứu các Thế Gian ! “

Đức Phật nói rằng :” Này Thiện Nam Tử ! Có Đà La Ni tên là DIỆU TÝ ẤN TRÀNG. Nếu hay thường niệm tụng, tập suy nghĩ sẽ mau chóng trừ diệt được tội Vô Gián ,được giàu có an vui, sinh trong Đại Tính gia “

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

1 ) Đát điệt tha: ca la, ca la ( TADYATHÀ : KARA  KARA)

2 ) Chỉ lị, chỉ lị ( KIRI  KIRI )

3 ) Câu lỗ, câu lỗ ( KURU  KURU )

4 ) Sa la, sa la ( SARA  SARA )

5 ) Đồ lị, đồ lị ( DHURI  DHURI )

6 ) Tô lỗ, tô lỗ ( SURU  SURU )

7 ) Tát bà phật đà , a bà lô chỉ đế ( SARVA  BUDDHA  AVALOKITE )

8 ) Đà la, đà la ( DHÀRA  DHÀRA )

9 ) Đạt ma, a bà lô chỉ đế ( DHARMA  AVALOKITE )

10 ) Giá la, giá la ( CALA  CALA )

11 ) Tăng già, a để sắt xỉ đế ( SAMÏGHA  ADHISÏTÏITE )

12 ) Bạt la, bạt la. A nịnh ca ( VARA  VARA_ ANISÏKA )

13 ) Phật đà câu tri bà sắt để ( BUDDHA  KUTÏI  VASÏITE )

14 ) Thân na, thân na ( BHINDHA  BHINDHA )

15 ) Tát bà a bạt la na nễ mị ( SARVA  AVARNÏANI  ME )

16 ) Tát bà độc khư, a bà na gia ( SARVA  DUHÏKHA  AVANÏÀYA )

17 ) Bột lệ đa, bột lệ đa ( PRETA  PRETA  )

18 ) Điệt sái đa, điệt sái đa ( TISÏTÏA  TISÏTÏA )

19 ) Đát tra, đát tra ( TRATÏ  TRATÏ )

20 ) Tát phổ tra gia, tát phổ tra gia (SPHOTÏÀYA  SPHOTÏÀYA )

21 ) Tát bà a bạt la na, a bá gia ( SARVA  AVARNÏA  ABHAYA )

22 ) Đột yết đế ninh ( DURGATINI )

23 ) Tô bà ha ( SVÀHÀ )

Này Thiện Nam Tử ! Đà La Ni này đã được hằng hà sa đẳng chư Phật diễn nói. A Nan ! Thế gian khó gặp Phật, thân người khó được, thọ trì Chú Truyền này lại càng khó hơn.

Này Thiện Nam Tử ! Ta nhớ về đời quá khứ, từ Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Đức Ca Diếp Như Lai  đều vì Ta mà nói Đà La Ni này. Nếu muốn an vui thì khắp các chúng sinh trong các cõi Phật đều nên gần gũi lắng nghe tin nhận “

Khi Đức Thế Tôn nói Chú này xong thì Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đẳng, Tám Bộ Trời Rồng, tất cả chúng Hội nghe điều Đức Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

DIỆU TÝ ẤN TRÀNG ĐÀ LA NI KINH ( Hết )

                                                                                  24/04/1998

 

 

 
Web-design by Thích Viên Tánh - Bồ Đề Tâm Học Hội - Bodhicitta Society 2006