TRANG NHÀ Băng Đọc Âm Nhạc Băng Giảng Audio Băng Giảng Video Biên Khảo Bồ Đề Tâm Luận Bồ Tát Giới Luật Bồ Tát Truyện Đại Thừa Kinh Điển Mật TôngTịnh Độ Hình Ảnh Phim Ảnh Liên Kết

 

ENGLISH PAGE Bodhicitta Sastras Bodhisattva Silas Bodhisattva Stories Buddhist PicturesBuddhist MoviesMahayana Sutras Pure Land Vajrayana Other Works Preaching Audio Preaching Video Stories and Musics Links

 
Đại Thất Bảo Đà La Ni
 

 

Mật Tạng Bộ.4 _ No.1368 ( Tr.888 )

 

PHẬT THUYẾT ĐẠI THẤT BẢO

ĐÀ LA NI KINH

 

Hán dịch : Mất tên người dịch. Nay phụ Bản Lục của Đời Lương

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe , một thời Đức Phật ngự tại Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Cùng. Đức Phật bảo A Nan :” Ông thọ trì Đại Thất Bảo Đà La Ni Chú này “

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

Tả địa tha: Thải đàm, để xà, luật đề. Ba la nhạ, ba la thức xoa cừu na tỷ trà “

TADYATHÀ : SIDDHAMÏ  TEJA  ‘SUDDHE  PRAJNÕA  PRAMOKSÏA     GUNÏA  VÌRYA

Này A Nan ! Nếu có người đọc tụng tu hành Đà La Ni Chú này cho đến hết đời thì tất cả oán cừu đều có thể khiến cho vui vẻ. Lửa chẳng thể đốt, Đao chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn trôi, không bị phương đạo quỷ mị bắt giữ kể cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đà Bà cho đến nhân phi nhân

A Nan ! Thất Bảo Chú này. Khi vào trong nước lửa , nơi có oán tặc hoặc ăn phải chất độc, bị phương đạo độc thì nên niệm Chú này . Nếu bị sợ hãi. Lông tóc dựng đứng...đều được giải thoát

Dùng uy đức của Tỳ Bà Thi Phật, thần lực của Thi Khí, Trí Tuệ của Tỳ Thi Bà    ( ? Tỳ Xá Phù ) Phật lực của Câu Lưu Tôn, Giới của Ca Na Mâu Ni, Công Đức của Ca Diếp, Tinh tiến của Thích Ca Mâu Ni khiến cho tất cả chúng sinh đều dứt trừ sự sợ hãu khiến được tốt lành.

Khi ấy, A Nan nghe lời Phật dạy liền vui vẻ phụng hành

PHẬT THUYẾT THẤT BẢO ĐÀ LA NI KINH ( Hết )

                                                                                  19/04/1998

 

 

 
Web-design by Thích Viên Tánh - Bồ Đề Tâm Học Hội - Bodhicitta Society 2006