PHẬT DƯỢC SƯ & 12 VỊ ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

 

Duoc+Su+post.jpg
BỘ THẦN TƯỢNG 12 VỊ ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

12 duoc xoa.jpg

01+An+De+La+Dai+Tuong.jpg03+Ba+Di+La+Dai+Tuong.jpg

04+Me+Suy+La+Dai+Tuong.jpg

05+Ma+Ho+La+Dai+Tuong.jpg

06+Cung+Ty+La+Dai+Tuong.jpg

07+Chieu+Do+La+Dai+Tuong.jpg

08+Chan+Dat+La+Dai+Tuong.jpg

09+Ty+Yet+La+Dai+Tuong.jpg

10+San+De+La+Dai+Tuong.jpg

11+Phat+Chiet+La+Dai+Tuong.jpg

12+Nhan+Dat+La+Dai+Tuong.jpg