Phật Pháp Nhiệm Mầu
Chùa Hoằng Pháp

 

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 01 - Sư Minh Thủy

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 02 - Cư sĩ Minh Đức và Diệu Tấn

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 03 - Cư sĩ Tịnh Long

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 04 - Cư sĩ Tắc Quý

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 05 - Cư sĩ Quảng Thông

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 06 - Cư Sĩ Diệu Hiền

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 07 - Bạch Tuyết & Thanh Kim Huệ

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 08 - Cư sĩ Hoằng Lược

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 09 - Gia đình PT Quảng Báu

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 10 - Phật tử Đức Ngà

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 11 - Phật tử Nguyễn Văn Hải

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 12 - Phật tử Diệu Minh

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 13 - Tâm Vương

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 14 - Phật tử Chúc Giác

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 15 - Thầy Thích Hoằng Hiền

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 16 - Phật tử Tịnh Tín

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 17 - Nghệ sĩ Kim Cương

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 18 - Thầy Thích Trung Đạo

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 19 - Phật tử Diệu Uyển

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 20 - Khánh Hồng - Phúc Duy

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 21 - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 22 - Phật tử Nguyên Ngộ

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 23 - Tấn Hào và Minh Thiền

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 24 - Thanh Tường Phong

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25 - Tịnh Hà

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Nguyễn Đức

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 27 - Diệu Phước

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 28 - PT Diệu Liên & PT Nguyễn Thị Duệ

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 29 - Hạnh An

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 30 - Nghệ sĩ Châu Thanh

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 32 - Nghệ Sĩ Hồng Tơ

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 33 - Phật tử Nhuận Trực

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 34 - Phật tử Tịnh Thịnh

Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 35 - Phật tử Tịnh Quý