HT. Thích Trí Đức

 

 

Đới Nghiệp Vãng Sanh - Chùa Tường Quang, CA - 01
Đới Nghiệp Vãng Sanh - Chùa Tường Quang, CA - 02

Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ 01
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ 02
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ 03
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ 04
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ 05
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ 06

Hướng về Tịnh Độ

Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 01
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 02
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 03
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 04
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 05
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 06
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 07
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 08
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 09
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà 10

Khai thị - Chùa Từ Thuyền - 24Sep11

Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 01 - 1
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 01 - 2
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 02 - 1
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 02 - 2
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 03 - 1
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 03 - 2
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 04 - 1
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 04 - 2
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 05 - 1
Khai Thị Tịnh Độ - Chùa Tường Quang - CA - 05 - 2

Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh

Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 01
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 02
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 03
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 04
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 05
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 06
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 07
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 08
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 09
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 10
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 11
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 12
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 13
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 14
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 15

Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 01

Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 02
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 03
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 04
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 05
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 06
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 07
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 08
Niệm Phật - Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì 09

Những lời khai thị của các Tổ về Tịnh Độ

Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh #1 - Chùa Quan Âm
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh #2 - Chùa Quan Âm
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh #3 - Chùa Quan Âm
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh #4 - Chùa Quan Âm
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh #5 - Chùa Quan Âm
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh #6 - Chùa Quan Âm

Nhìn Thấu Buông xả - chùa Quan Âm, Montreal - Phần 1 - 1/5
Nhìn Thấu Buông xả - chùa Quan Âm, Montreal - Phần 1 - 2/5
Nhìn Thấu Buông xả - chùa Quan Âm, Montreal - Phần 1 - 3/5
Nhìn Thấu Buông xả - chùa Quan Âm, Montreal - Phần 1 - 4/5
Nhìn Thấu Buông xả - chùa Quan Âm, Montreal - Phần 1 - 5/5

Pháp Môn Tịnh Độ

Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 01
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 02
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 03
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 04
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 05
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 06
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiên Long - Long An 07

Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Từ Thuyền - 01
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Từ Thuyền - 02
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Từ Thuyền - 03
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Từ Thuyền - 04

Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiện Phước - Cà Mau - 01
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiện Phước - Cà Mau - 02
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiện Phước - Cà Mau - 03
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiện Phước - Cà Mau - 04
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Thiện Phước - Cà Mau - 05

Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Bình Quang - Phan Thiết - 01
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Bình Quang - Phan Thiết - 02
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Bình Quang - Phan Thiết - 03
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Bình Quang - Phan Thiết - 04
Pháp Thoại Tịnh Độ - Chùa Bình Quang - Phan Thiết - 05

Pháp Thoại Tịnh Độ - NPĐ Quán Thế Âm - Lâm Đồng - 01
Pháp Thoại Tịnh Độ - NPĐ Quán Thế Âm - Lâm Đồng - 02
Pháp Thoại Tịnh Độ - NPĐ Quán Thế Âm - Lâm Đồng - 03
Pháp Thoại Tịnh Độ - NPĐ Quán Thế Âm - Lâm Đồng - 04

Phương Pháp Niệm Phật - 25Sep11

Tịnh Nghiệp Tam Phước 01
Tịnh Nghiệp Tam Phước 02
Tịnh Nghiệp Tam Phước 03
Tịnh Nghiệp Tam Phước 04
Tịnh Nghiệp Tam Phước 05
Tịnh Nghiệp Tam Phước 06

Trực Chỉ Tây Phương I - 1
Trực Chỉ Tây Phương I - 2
Trực Chỉ Tây Phương I - 3
Trực Chỉ Tây Phương I - 4
Trực Chỉ Tây Phương II -- 1
Trực Chỉ Tây Phương II -- 2
Trực Chỉ Tây Phương II -- 3
Trực Chỉ Tây Phương II -- 4
Trực Chỉ Tây Phương II -- 5

Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 1
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 2
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 3
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 4
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 5
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 6
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 7
Tự Tại Vãng Sanh -- Khóa Tu Tịnh Độ 8

Viên Mãn Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

Vòng Tay Nhân Ái