Nghi Quỹ Tây Mật

 

Dòng Gelugpa

 

 

Đại Bạch Tán Cái Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đoản Pháp Thiền Quán Và Trì Tụng Quán Thế Âm - Tâm Bảo Đàn dịch (PDF)
Hồng Danh Sám Hối 35 vị Phật (PDF)
Hộ Luân Kim Cang Giáp - Hồng Như chuyển ngữ (PDF)
Kinh Về Thánh Tara Người Cứu Khỏi Tám Nạn - Diệu Lý dịch (PDF)
Nghi Quỹ Hành Trì Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm - Tâm Bảo Đàn dịch (PDF)
Nguyện Ngắn Cầu Vãng Sinh Về Cõi Tịnh Độ Của Phật A Di Đà (PDF)
Pháp Quán Tưởng Trì Tục Lục Tự Đại Minh Chú - Hồng Như chuyển ngữ (PDF)
Pháp Tu Quán Tưởng Đức Phật Dược Sư - Hồng Như chuyển ngữ (PDF)
Tán Dương Đức Quán Thế Âm - Tâm Bảo Đàn dịch (PDF)
Tán Dương 21 Đấng Phật Mẫu Quán Âm - Hồng Như chuyển ngữ (PDF)
Tịnh Hóa Hằng Ngày - Nhóm Thuận Duyên dịch (PDF)
Xưng Tán Quán Thế Âm - Một nhóm Phật tử Việt Nam dịch (PDF)

 

 

Dòng Nyingma

 

 

Bài Nguyện Khao Khát - Nguyễn Văn Thắng dịch (PDF)
Cốt Tủy Trì Tụng Hồng Danh Đức Văn Thù - Nhóm Thuận Duyên dịch(PDF)
Gọi Thầy Từ Phương Xa - Nhóm Thuận Duyên dịch(PDF)
Lời Cầu Nguyện - Nguyễn Văn Thắng dịch (PDF)
Nghi Quỹ Yeshe Tshogyal - Nhóm Longchenpa dịch (PDF)
Tán Thán Đức Văn Thù - Hạnh Phúc - Nhóm Thuận Duyên dịch(PDF)
Tuyển Tập Các Thực Hành - Nguyễn Văn Thắng dịch (PDF)
Vajrasattva Nyingma - Nhóm Thuận Duyên dịch(PDF)