Nghi Quỹ Đông Mật

 

 

A Đô Lê Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch (PDF)
Câu Lực La Long Vương Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chuẩn Đề Tam Muội Hành Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chuẩn Đề Tâm Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Diệu Cát Tường Bình Đẳng Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Diệu Cát Tường Bình Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ Ma Nghi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Bạch Tán Cái Phật Đỉnh Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Bạch Tán Cái Phật Mẫu Tổng Trì Tán Thán Đảo Phúc Kệ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Chuẩn Đề Bồ Tát Phần Tu Tất Địa Sám Hối Huyền Văn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Oai Nộ Ô Sáp Sa Ma Nghi Quỹ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Trà La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhãn Tu Hành Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chơn Ngôn Tu Tập Nghi Quỹ - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cang Đảnh Thắng Sơ Du Già Phổ Hiền Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Uế Tích Kim Cương Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Dược Sư Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ngũ Tự Đà La Ni Tụng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Tiêu Xí Mạn Trà Ra Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch
Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khoá Pháp Và Tựa - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thanh Long Tự Quỹ Ký - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn
Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sứ Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch (PDF)
Thích Ca Văn Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thứ Tự Trì Tụng Nghi Quỹ của Kinh Đại Nhật - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch (PDF)
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3]
Trì Tụng Chuẩn Đề Chân Ngôn Pháp Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hạnh Cúng Dường Nghi Quỹ - Thích Quảng Trí dịch (PDF)