Nghi Quỹ Chung

 

 

A Di Đà Pháp (Pháp tu trong Thai Tạng Giới) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đa La Ni Biệt Hạnh Nghi Quỹ - Huyền Thanh soạn (PDF)
Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú - Huyền Thanh soạn (PDF)
Bài Tán 108 Tên Của Đức Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Cực Lạc Nguyện Văn - Thích Quảng Trí dịch
Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh soạn (PDF)
Đức Phật Vì Sa Gia La Long Vương Nói Kinh Đại Thừa - Huyền Thanh soạn (PDF)
Ghi Chú Ý Nghĩa Các Bài Chân Ngôn Trong Tập Nghi Thức - Huyền Thanh soạn (PDF)
Giáng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh soạn (PDF)
Kiến Lập Mạn Trà La Hộ Ma Nghi Quỹ - Huyền Thanh soạn (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Giáng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Tôn - Huyền Thanh soạn (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ - No. 908 - Huyền Thanh soạn (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ - No. 909 - Huyền Thanh soạn (PDF)
Kinh Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm - Huyền Thanh soạn (PDF)
Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Quỹ Tùy Quân Hộ Pháp Của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Cầu Siêu - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Dược Sư Pháp - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Lễ Tháp Xá Lợi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Trì Lễ Tham Sa Thần Tướng - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Chú Bảo Khiếp Ấn - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Đại Bi (Cầu An) - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Pháp A Di Đà - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Pháp Địa Tạng - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Phật Đảnh Tôn Thắng - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Trì Tụng Uế Tích Kim Cương Pháp - Huyền Thanh soạn (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Dược Sư Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Kinh Bát Đại Nhân Giác - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Kinh Diên Mệnh Địa Tạng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Kinh Hải Long Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Kinh Hạnh Phúc - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Tụng Niệm Pháp Di Đà - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nhân Vương Bát Nhã Tụng Niệm Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Pháp Chọn Lựa Đất Của Phạm Thiên - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Pháp Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Dũ Nga Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Thập Thiện Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Xá Lợi Sám Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)