Luật Tạng - Thanh Văn

 

Bắc Truyền

 

 

Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Hoa
Bát Quan Trai Giới - Thích Tuệ Sỹ
Mười Bài Giảng Về Giới Bát Quan Trai - Thích Thiện Huệ dịch
Nền Tảng Thiết Lập Giới - Thích Viên Giác
Tỳ Ni Nhật Dụng - Huyền Thanh dịch và phục hồi Phạn Văn
Văn Thọ Nhận Năm Giới và Tám Giới - Huyền Thanh dịch (PDF)