Luật Tạng - Mật Tông

 

Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch (PDF)
Du Già Bồ Tát Giới Bổn - Thích Pháp Chánh dịch
Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới - Huyền Thanh dịch (PDF)

 

Tam Muội Da Giới

 

Lời Giới Thiệu

Đạo Phật, Đại thừa hay Tiểu thừa, đều lấy giới vô lậu làm nền tảng căn bản và tuệ vô lậu ( tuệ giải thoát) làm mục tiêu cứu cánh.

Ba vô lậu học là giới định tuệ và ba pháp hành là văn tư tu. Nếu tu theo Tiểu thừa thì giới là xuất gia biệt giải thoát giới (gồm giới của năm giới xuất gia: sa di, sa di ni, thích xoa ma na, tỳ kheo và tỳ kheo ni) trong tạng luật, còn định là các pháp luyện tâm do Phật dạy trong các tạng kinh nhằm phát triển giới vô lậu thành bản thể của người tu tập, nhờ đó có thể đối trị các phiền não, thân tâm thanh tịnh rồi theo lời dạy của chư Phật chư tổ có thể kiến lý ngộ tánh thành tựu tuệ giải thoát (tuệ vô lậu), phần tuệ vô lậu này nằm trong luận tạng và một phần trong kinh tạng .

Đại thừa cũng phải nương vào ba vô lậu này nhưng giới vô lậu thì là Bồ tát giới trong tạng luật của Đại thừa, định và tuệ vô lậu thì cũng giống như Tiểu thừa, nằm trong các tạng kinh và luận của Đại thừa .

Kim cang thừa (Mật thừa) là một chi của Đại thừa nặng về phương tiện thiện xảo dùng hạnh và gia trì của chư Phật, Bồ tát để gieo duyên và đưa chúng sanh đến rốt ráo giải thoát, nên cũng phải căn cứ vào ba vô lậu pháp, và vì là một chi của Đại thừa nên căn bản giới vô lậu của Kim cang thừa vẫn là Bồ tát giới và để hộ thủ hành giả Kim cang thừa trên bước tu tập đúng theo bản nguyện Bổn tôn, hành giả Kim cang thừa phải giữ thêm một giới nữa, gọi là Tam muội da giới, nhận lễ quán đảnh đều phải tuyên hứa giữ Tam muội da giới của bộ pháp này, và thành tựu bộ pháp Mật tông là viên mãn cùng cực Tam muội da giới đã thọ nhận, tức là có năng lực trí tuệ công đức giống như chư Phật Bồ tát (Bổn tôn mà mình đang tu trì) và có thể hành thệ nguyện (Tam muội da) giống như các ngài.

Nếu đứt hay bỏ Tam muội da thì dù có quán đảnh tu tập bộ pháp đều không đạt được kết quả gì mà còn có thể lạc vào các năng lực quỷ thần, trở thành tà ma ngoại đạo.

Do thấy sự cực kỳ quan trọng này, chúng tôi cố gắng sưu khảo những căn bản về phần Tam muội da giới (thệ nguyện giới Mật tông). Mong các vị cao minh có thêm tài liệu nào, xin phát tâm đóng góp cho chúng tôi.

Riêng về Tam muội da giới của bộ Tối thượng du già mật (chỉ truyền ở Tây tạng) mà bổn tôn ở trung ương đàn thường biểu tượng bằng hình song thân nam nữ có những Tam muội da nghĩa đen có tính cách tính dục, để giữ tinh thần chính xác, chúng tôi xin phiên dịch đúng nguyên văn. Xin các Phật tử tham khảo không nên thiên kiến, nếu muốn hiểu đúng tinh thần (nghĩa xác thực) nên tham khảo và học hỏi từ những đạo sư Tây tạng có thẩm quyền, hầu có thể giữ đúng Tam muội da, tu tập đúng pháp, lợi lạc chúng sanh, thành tựu giải thoát.

T.M. Ban Biên Tập

 

Tam Muội Da Giới

Tam Muội Da của Tác Hành

Trí Tuệ Quang Tam Muội Da