Luật Tạng - Bồ Tát

 

 

Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch (PDF)
Du Già Bồ Tát Giới Bổn - Thích Pháp Chánh dịch (html) (pdf)
Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn - Thích Pháp Chánh dịch
Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu - Thích Pháp Chánh dịch
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Du Già (Trung Hoa) - Thích Pháp Chánh dịch
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đỗng Minh soạn (PDF)
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn - Thích Trí Quang dịch (PDF)
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn - Thích Trí Tịnh dịch (PDF)
Phạm Võng Bồ Tát Giới Dịch Giải - Thích Trí Quang (PDF)
Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký - Thích Trí Minh dịch (PDF) [Tập-1] [Tập-2]
Phạm Võng Bồ Tát Giới Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - Thích Pháp Chánh dịch
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn Giảng Nghĩa - Thích Pháp Chánh soạn dịch
Thọ Và Đắc Đại Thừa Bồ Tát Giới - Thích Thái Hòa