Luận Tạng - Thanh Văn

 

Nam Truyền

 

 

Thanh Tịnh Đạo Luận - Thích Nữ Trí Hải dịch
Thắng Pháp Tập Yếu Luận - Thích Minh Châu dịch