Luận Tạng - Thanh Văn

 

Bắc Truyền

 

 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận - Tuệ Sỹ dịch
Câu Xá Luận Tụng Lược Thích - Thích Phước Viên biên tập
Đại Cương Luận Câu Xá - Thích Thiện Siêu soạn
Thành Thật Luận - Thích Trí Nghiêm dịch