Luận Tạng - Mật Tông

 

 

Bốn Mươi Hai Tay Mắt Thiên Thủ Quán Âm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Cánh Buồm Trắng - Giác Niệm dịch (PDF)
Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc - Giác Niệm dịch (PDF)
Chuyển Di Thần Thức (Chú Giải Về P'howa) - Nguyên Giác dịch
Chuẩn Đề Tam Muội Hành Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chuẩn Đề Tâm Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chuyển Hóa Tâm - Lục Thạch dịch
Chứng Đạo Ca - Tsong Kha Pa (PDF)
Chư Môn Phổ Truyền Chân Ngôn Tập - Huyền Thanh dịch (PDF)
Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ - Trùng Hưng dịch (PDF)
Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng - Liên Hoa dịch  
Con Đường Kim Cang Thừa Về Sự Tịnh Hóa - Kiến Không dịch
Con Đường Thánh Tẩy theo Mật tông Tây Tạng - Vô Huệ Nguyên dịch
Dũng Khí Giác Ngộ - Giác Niệm dịch (PDF)
Đa La Bồ Tát Pháp - Huyền Thanh biên dịch (PDF)
Đại Ấn - Thiền Xóa Tan Bóng Tối Vô Minh - Đương Đạo dịch (PDF)
Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Thủ Ấn - Thích Trí Siêu dịch
Đại Toàn Thiện - An Phong dịch
Đi Vào Con Đường Giác Ngộ - Nguyễn Văn Thắng dịch (PDF)
Địa Tạng Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đưa Vào Mật Tông - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF)
Đức A Di Đà Và cõi Tịnh Độ Cực Lạc - Liên Hoa dịch
Giải Thoát Trong Lòng Tay - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF) [1] [2] [3]
Giáo Lý Dakini - Nhóm Thiện Tri Thức dịch (PDF)
Hành Trình Tới Các Cõi Bên Kia Cái Chết - Liên Hoa dịch (PDF)
Hành Trình Giác Ngộ - Đại Nguyệt dịch (PDF)
Luận Phát Tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mật Thừa Tây Tạng - An Phong dịch
Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Thích Pháp Chánh, Thích Pháp Quang và Huyền Thanh dịch (pdf)
Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Những Chữ Vàng - Nhóm Thiện Tri Thức dịch (PDF)
Pháp Trường Thọ Và Phương Pháp Hộ Niệm Cho Người Chết - Nhóm Longchenpa dịch (PDF)
Pháp Tu Lục Tự Đại Minh - Hồng Nhật soạn (PDF)
Pháp Tu Tây Tạng Dành Cho Phật Tử Nhập Môn - Hồng Như dịch (PDF)
Pháp Hành Lokeshvara - Hồng Nhật soạn (PDF)
Pháp Tu Tara (Lục Độ Mẫu) - Hồng Nhật soạn (PDF)
Phật Giáo Truyền Thống Tây Tạng - Thích Nữ Trí Hải dịch
Quan Điểm Dzogzen Về Ngondro - Nhóm Thiện Tri Thức dịch (PDF)
Sáu Pháp Du Già - Anh Tuấn dịch (PDF)
Sáu Pháp Du Già của Naropa - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF)
Tạng Thư Sống Chết - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF)
Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh - Hồng Như dịch (PDF)
Tình Yêu Phổ Quát - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF)
Trì Tụng Chuẩn Đề Chân Ngôn Pháp Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm - Nguyễn An Cư dịch
Tu Tâm Bát Tụng - Thích Hạnh Sa dịch (PDF)
Văn Thù Chiêm Bốc Pháp - Tibetan Divination (PDF)
Vô Úy Tam Tạng Thiền Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)