Luận Tạng - Đại Thừa

 


Bậc Thang Giác Ngộ (Lam Rim Chung Ba) - Thượng sư Tsong Khapa (pdf)
Bồ Đề Đạo Đăng Luận - Thích Hằng Đạt dịch
Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận - Thích Tâm Châu dịch
Bồ Đề Tư Lương Luận - Thích Như Điển dịch (pdf)
Bồ Tát Hạnh - Thích Trí Siêu dịch
Du Già Luận Thích - Thích Tâm Châu dịch
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ - Nhóm Lamrim Lotsawas dịch (PDF) [1] [2] [3]
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Chân Hiền Tâm dịch (PDF)
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Thích Nhất Chân dịch (PDF)
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Thích Như Điển dịch (PDF)
Đại Trí Độ Luận - Thích Thiện Siêu dịch
Đèn Soi Nẻo Giác - Thích Nữ Trí Hải dịch
Đường Vào Bồ Tát Hạnh Tập Chú - Thích Pháp Chánh dịch chú (PDF)
Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh - Quảng Minh dịch và chú giải (pdf)
Luận Đại Trượng Phu - Thích Trí Quang dịch (PDF)
Luận Khởi Tín Đại Thừa - Thích Trí Quang dịch
Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Đoàn Phụng Mệnh dịch (PDF)
Nhập Bồ Tát Hạnh - Thích Nữ Trí Hải dịch (pdf) [Cần download và cài font VnTimes]
Nhập Hạnh Bồ Tát - Nguyên Hiển dịch (PDF)
Nhiếp Đại Thừa Luận - Thích Trí Quang dịch và giải thích
Phát Bồ Đề Tâm Luận - Thích Nguyên Ngôn dịch
Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch (PDF)
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - Thích Nhất Chân dịch (PDF)
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - Thích Như Điển dịch
Thành Duy Thức Luận - Thích Thiện Siêu dịch
Thập Nhị Môn Luận - Thích Nhất Chân dịch (PDF)
Trung Luận - Thích Thiện Siêu dịch (PDF)
Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch (PDF)