Kinh Tạng Thanh Văn

 

Bắc Truyền
(A Hàm Bộ)

 

 

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Bổn Sự - Thích Như Điển dịch (PDF)
Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Nê Hoàn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Đức Phật Sắp Vào Niết Bàn Ghi Lại Pháp Trụ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Phật Nói Điềm Tai Vạ Ở Tương Lai - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Tạp A Hàm - Thích Đức Thắng dịch
Kinh Tăng Nhất A Hàm - Thích Đức Thắng dịch
Kinh Trung A Hàm - Tuệ Sỹ dịch
Kinh Trường A Hàm - Tuệ Sỹ dịch
Kinh Tỳ Kheo Muốn Tránh Tiếng Xấu Vì Người Nữ Muốn Tự Sát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Ưu Pha Di Đọa Xá Ca - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Vị Trời Hỏi Thỉnh Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Ba Lần Chuyển Bánh Xe Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Báo Ân Phụng Bổn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bốn Phẩm Pháp Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bốn Vị Thiên Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bốn Vô Sở Úy - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Chuyển Pháp Luân - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Danh Hiệu Của Tám Linh Tháp Lớn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Di Lặc Hạ Sinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đế Thích Sở Vấn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Giới Đức Hương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Gốc Rễ Của Các Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Khó Báo Đáp Ân Cha Mẹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Năm Uẩn Đều Không - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Người Con Của Thiện Sinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Người Con Hiếu Thảo - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Pháp Ấn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly Công Đức - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Tám Con Đường Chính Đúng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thánh Pháp Ấn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thi Ca La Việt Lễ Sáu Phương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Tu Đạt - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Trai Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)