Kinh Tạng Mật Tông

 

Tối Thượng
Du Già Mật

 

 

Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)