Kinh Tạng Mật Tông

 

Sự Mật

 

 

Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bát Nhã Tâm Kinh Sám Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chú Ngũ Thủ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Danh Hiệu Kim Cương Giáo Pháp của Thai Tạng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Diệu Tý Bồ Tát Sở Vấn Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Nhật Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Nhật Như Lai Kiếm Ấn - Vọng Chi_Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na A Xà Lê Chân Thật Trí A Xà Lê Trụ A Tự Quán Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ - Huyền Thanh dịch (PDF) [1]
Kinh Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cang Giới - Huyền Thanh dịch (PDF) [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Mạn Thù Thất Lợi So Sánh Công Đức Của Tràng Hạt - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Nhất Thiết Như Lai Chính Pháp Bí Mật Khiếp Ân Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mẫu Tự Phạn
Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thần Biến Gia Trì Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Pháp Chọn Lựa Đất Của Phạm Thiên - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Tạo Tháp Diên Mạng Công Đức Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bí Mật Tướng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Hoa Tụ Đà La Ni Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát Sở Vấn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thai Tạng Giới - Huyền Thanh dịch (PDF) [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Thai Tạng Phạn Tự Chân Ngôn - Huyền Thanh dịch âm (PDF)
Tô Bà Hô Đồng Tử Sở Vấn Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Tô Tất Địa Kinh - Thích Viên Đức dịch (PDF)
Tô Tất Địa Yết Ra Cúng Dường Pháp - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Tô Tất Địa Yết Ra Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)

 

 

Phật Bộ
(Tathagata kula)

 

 

Bảo Lầu Các Phạn Tự Chân Ngôn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bốn Mươi Hai Tự Mẫu Trong Bộ Đại Bát Nhã - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Diệu Pháp Liên Hoa Mạn Đà La - Huyền Thanh dịch (PDF)
Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Công Đức Sinh Ra Do Thọ Trì Danh Hiệu Của Bảy Đức Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lầu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Hỏi Đà La Ni Chú Của Bảy Đức Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Nhất Tự Chú Vương Trong Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Phật Đỉnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Uy Nghi Hình Sắc Của Pháp Hoa Mạn Đà La - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nhất Tự Đà La Ni Trong Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Văn Thù Thưa Hỏi Phẩm Mẫu Tự Thứ Mười Bốn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Vô Lượng Phá Ma Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Lục Tự Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Già Đà - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mâu Lê Đà La Ni Chú Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Nhân Vương Bát Nhã Tụng Niệm Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nhất Kệ Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Pháp Đà La Ni Bí Mật Của Ba Loại Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Ra Khỏi Ba Cõi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Các Nẻo Ác - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Tên Của Một Trăm Đức Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Ba La Mật Đa - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bổn Trí Tối Thượng Bí Mật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Xí Thạnh Oai Đức Đà La Ni Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Tăng Tuệ Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thập Nhất Diện Thần Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thất Câu Đê Độc Bộ Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thất Câu Đê Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thất Câu Đê Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Đại Thần Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Trừ Nhất Thiết Bệnh Tật Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Tùy Cầu Tức Đắc Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hạnh Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Tra - Huyền Thanh dịch (PDF)
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Giáo Vương Kinh - Phẩm Kim Xí Điểu Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tướng Thập Lễ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vô Cấu Tịnh Quang Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hạnh Cúng Dường Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)

 

 

Liên Hoa Bộ
(Padma kula)

 

 

A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Bất Không Quyến Sách Thần Chú Tâm Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Chú Ngũ Thủ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Cát Tường Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh - Thích Viên Đức dịch (PDF)
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch Phạn (PDF)
Đức Phật A Di Đà Nói Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3]
Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF) [1]
Kim Cương Đỉnh Đà La Bồ Tát Tụng Niệm Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh 108 Tên Của Tỳ Câu Chi Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Liên Hoa Nhãn Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mã Đầu Quán Âm - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3] [4] [5]
Mã Đầu Quan Âm Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Trì Chú Đại Bi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Như Ý Luân Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phổ Am Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Tai Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thanh Cảnh Quán Thế Âm - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Thánh Hạ Dã Hột Rị Phộc Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hạnh Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thập Nhất Diện Thần Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh (1057A) - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh (1057B) - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Đại Thần Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Mẫu Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Thích Thiền Tâm dịch (PDF)
Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3]
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Mẫu Đà La Ni Thân Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Tùy Cầu Ấn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Vô Lượng Thọ Quán Hạnh Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch

 

 

Kim Cang Bộ
(Vajra kula)

 

 

A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Bát Nhã Lý Thú - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bí Mật Bát Danh Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bí Mật Yếu Thuật Pháp - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Dược Sư - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Đại Oai Lực Ô Khu Sa Ma Minh Vương Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Đại Uy Nộ Ô Sáp Sa Ma Nghi Quỹ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cang Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Kim Cương Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Minh Vương Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Ô Xu Sa Ma Pháp Ấn Chú Phẩm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Thân Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Kinh Bản Nguyện Công Đức Của Đức Lưu Ly Quang Như Lai - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Bản Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ô Sô Sáp Ma Minh Vương Nghi Quỹ (Phạn Tự) - Huyền Thanh dịch âm (PDF)
Phật Nói Kinh Bản Nguyện Của Dược Sư Như Lai - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Quán Hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Phạn Tán - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thánh Vô Động Tôn Bí Yếu Pháp Phẩm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Môn Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)

 

 

Bảo Bộ
(Ratna kula)

 

 

Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bảo Sinh Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Bảo Tạng Thiên Nữ - Huyền Thanh dịch
Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp - Huyền Thanh dịch
Cúng Dường Mười Hai Trời Đại Uy Đức - Phẩm Báo Ân - Huyền Thanh dịch (PDF)
Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Mãn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Trì Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Hương Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp (1134A) --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp (1134Aa) --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thừa - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dã Đề Bà Hát La Xà Đà La Ni Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Lợi Chi Thiên Nhật Ấn Pháp- Huyền Thanh dịch (PDF)
Ngũ Đại Hư Không Bảo Bộ Bí Mật Thức Kinh - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Phật Nói Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Ma Chi Bồ Tát Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Quang Minh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Như Ý Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Thuyết Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Thuyết Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thuyết Củ Lý Ca Long Vương Tượng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Trì Thế Đà La Ni Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)

 

 

Yết Ma Bộ
(Karma kula)

 

 

Bạt Tế Khổ Nạn Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch và sưu tập Phạn chú (PDF)
Chú Thời Khí Bệnh Kinh - Huyền Thanh dịch
Đà La Bồ Tát Kinh Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Hắc Thiên Thần Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Võ - Thích Quảng Trí dịch ( PDF)
Đại Thánh Hoan Hỷ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Để Lị Tam Muội Da Niệm Tụng Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3]
Kim Cương Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Minh Vương Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Băng Yết La Thiện Đồng Tử - Huyền Thanh dịch ( PDF)
Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Võ - Thích Quảng Trí dịch ( PDF) [1] [2]
Kinh Ha Lợi Đề Mẫu Chân Ngôn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Định Huệ Song Thân Tu Hành Bí Mật Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ma Hê Thủ La Thiên Pháp Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Mã Minh Bồ Tát Thành Tựu Tất Địa Niệm Tụng - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Ngũ Đại Ngưu Vương Vũ Bảo Đà La Ni Nghi Quỹ - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Nghi Quỹ Phẩm Hình Tượng Của Đại Thánh Hoan Hỷ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nguyên Thần - Bắc Đẩu Thất Tinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Ô Sô Sáp Ma Minh Vương Nghi Quỹ Phạn Tự - Huyền Thanh dịch âm (PDF)
Pháp Thành Tựu Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỷ Mẫu Và Ái Tử - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đại Như Ý Bảo Châu Luân Ngưu Vương Bảo Hộ Thần Chú - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Nhất Kế Tôn Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thánh Tối Thắng Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thắng Phan Anh Lạc Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ - Thích Quảng Trí dịch (PDF) [1] [2] [3]
Phật Nói Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Pháp Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Quyền Hiện Kim Sắc Ca Na Bà Đề Cửu Mục Thiên Pháp - Thích Quảng Trí dịch (PDF)
Sử Chú Pháp Kinh - Huyền Thanh dịch
Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ - Thích Quảng Trí dịch (PDF) [1] [2] [3]
Thánh Hoan Hỷ Thiên Thức Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thâm Sa Đại Tướng Nghi Quỹ - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thích Ca Mâu Ni Như Lai Bát Trừ Khổ Não Hiện Đại Thần Biến Phi Không Đại Bát Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Trị Bệnh Hợp Dược Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Tỳ Na Dạ Ca Nga Na Bát Để Du Già Tất Địa Phầm Bí Yếu - Huyền Thanh dịch (PDF)
Trừ Nhất Thiết Bệnh Tật Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Môn Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)