Kinh Tạng Mật Tông

 

Du Già Mật

 

 

Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh - Vọng Chi-Huyền Thanh dịch
Kim Cương Đỉnh Du Già Giáng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tướng - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Thắng Sơ Du Già Đại Lạc Kim Cang Niệm Tụng Nghi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Đỉnh Thắng Sơ Du Già Phổ Hiền Niệm Tụng Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kim Cương Phong Lầu Các Nhất Thiết Du Kỳ Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Kim Cương Tràng Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo - Huyền Thanh dịch
Kinh Kim Cương Đỉnh Phẩm Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Phổ Hiền Mạn Na Loa - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Vô Thượng Bình Đẳng Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Phật Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch (PDF)
Thắng Sơ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn - Huyền Thanh dịch (PDF)