Kinh Tạng Đại Thừa

 

Kinh Văn

 

 

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận - Ẩn Danh dịch
Kinh Bản Duyên Vãng Sanh Tịnh Độ Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Bát Chu Tam Muội - Thích Minh Lễ dịch
Kinh Bi Hoa - Nguyễn Minh Tiến dịch (pdf)
Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Địa Bà Ha La - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Thực Xoa Nan Đà - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Bồ Tát Di Lặc Thưa Hỏi Về Bản Nguyện - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư - Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Con Đường Của Mười Nghiệp Tốt Lành - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Duy Ma Cật - Thích Huệ Hưng dịch
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Tuệ Sỹ dịch (pdf)
Kinh Duyên Khởi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Dược Sư
- Thích Huyền Dung dịch
Kinh Dược Sư - Thích Tịnh Trí dịch
Kinh Dược Sư - Tuệ Nhuận dịch
Kinh Đại Bảo Tích - Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải (pdf) [Tổng Quan] [Tập I] [Tập 2] [Tập 3] [Tập 4] [Tập 5] [Tập 6] [Tập 7] [Phụ Lục]
Kinh Đại Bát Nhã - Thích Trí Nghiêm dịch (PDF) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Kinh Đại Bát Nê Hoàn - Thích Nguyên Hùng dịch (PDF)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tuệ Khai dịch (pdf)
Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thực Xoa Nan Đà dịch Hán, Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (PDF)
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch (PDF)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Vũ (Cầu Mưa) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Địa Tạng - Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Thích Tịnh Trí dịch (PDF)
Kinh Giải Thâm Mật - Thích Trí Quang dịch
Kinh Hiền Ngu - Thích Trung Quán dịch (PDF)
Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) - Thích Trí Tịnh dịch (PDF)
Kinh Kim Quang Minh (Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim) - Thích Trí Quang dịch (PDF)
Kinh Ngoại Đạo Hỏi Thánh Về Nghĩa Vô Ngã Của Pháp Đại Thừa - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Nhân Duyên Chẳng Ăn Thịt Do Tâm Từ Của Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Nhập Lăng Già - Tuệ Khai dịch
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thích Thiền Tâm dịch (PDF)
Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Kinh Phật Nói Pháp Diệt Tận - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Phật Thuyết Diệt Tội Trường Thọ và Thần Chú Bảo Hộ Hài Nhi - Không Trú dịch (PDF)
Kinh Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức - Quảng Minh dịch Việt (PDF)
Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện - Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Với đồ hình minh họa) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Anh Việt đối chiếu) - Thích Thiền Tâm dịch (PDF)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Tất Đàn Phân Đà Lợi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Thắng Man - Thích Thanh Từ dịch
Kinh Thắng Man - Thích Trí Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Lê Đình Thám dịch
Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ (với đồ hình minh họa) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Vô Lượng Thọ Phật - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Kinh Vô Lượng Thọ Phật - Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Tâm Tịnh dịch
Kinh Vô Tự Bảo Khiếp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền (Kinh Hoa Nghiêm) - Thích Trí Quang dịch
Phẩm Cấm Ăn Thịt (Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già) - Thích Nữ Trí Hải dịch
Phẩm Ngăn Ăn Thịt (Kinh Nhập Lăng Già) - Tuệ Khai dịch
Phẩm Nhập Vào Pháp Giới
(Kinh Hoa Nghiêm) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phẩm Phát Tâm Bồ Đề (Kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật) - Thích Tâm Châu dịch
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Kinh Hoa Nghiêm) - Thích Trí Tịnh dịch
Phẩm Phổ Môn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phẩm Phổ Môn (Đồ hình minh họa) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phẩm Phổ Môn - Thích Trí Tịnh dịch Việt
Phật Nói Kinh A Di Đà (Đồ hình minh họa) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Chư Phật - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hoá Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2] [3]
Phật Nói Kinh Nhân Duyên Việc Lớn Lợi Ích Của Danh Hiệu Vô Lượng Thọ Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Quán Di Lặc Sinh Lên Trời Đâu Suất (Đồ hình minh họa) - Huyền Thanh dịch (pdf)
Phật Nói Kinh Tên Của Một Trăm Đức Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Huyền Thanh dịch (PDF) [1] [2]
Phật Nói Kinh Tịnh Xá Đầu Voi - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Vô Lượng Môn Vi Mật Trì - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Văn Lễ Sám Tên Của Ba Mươi Lăm Vị Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Thuyết A Di Đà Kinh (với đồ hình minh họa) - Huyền Thanh dịch (PDF)
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Thắng Man Phu Nhân Hội (Kinh Đại Bảo Tích) - Thích Trí Tịnh dịch

 

Chú Giải

 

 

A Di Đà Kinh Sớ Sao - Thích Hành Trụ dịch
A Di Đà Kinh Yếu Giải - Tuệ Nhuận dịch
Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi dịch giải (PDF)
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Như Hòa dịch (pdf)
Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch giải (PDF)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Như Hòa dịch
Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật - Tuệ Sỹ soạn (PDF)
Huyền Thoại Duy Ma Cật - Tuệ Sỹ soạn (pdf)
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải - Thích Thanh Từ (PDF)
Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Giải - Nguyên Hiển dịch (PDF)
Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Thích Thanh Từ dịch (PDF)
Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Thích Chân Thường dịch (PDF)
Kinh Thắng Man Giảng Ký - Thích Đức Niệm dịch
Kinh Thắng Man Giảng Luận - Tuệ Sỹ dịch giải (PDF)
Kinh Viên Giác Lược Thích - Thích Trung Quán dịch (PDF)
Lược Giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Như Hòa dịch
Phẩm Phổ Môn Giảng Lục - Thích Trí Nghiêm dịch
Phẩm Văn Thù Thăm Bệnh (Kinh Duy Ma Cật) - Tuệ Sỹ soạn
Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ - Thích Thiền Tâm hợp dịch
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Tám Điều Giác Ngộ - Thích Nhật Từ (pdf)