SỬ CHÚ PHÁP KINH 

Hán dịch : BỒ ĐỀ LƯU CHI
Việt dịch : HUYỀN THANH

 

 

Một thời Tỳ Na Dạ Ca ở núi Kê La ,tập các đại chúng,Phạm Thiên,Tự Tại Thiên,Thích Đề Hoàn Nhân với vô lượng ức số nhóm qủy,thần...Từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu làm lễ Đại Tự Tại Thiên rồi thỉnh rằng:” Nay tôi muốn nói chú NHẤT TỰ để nhiêu ích cho chúng sinh.Nguyện xin ấn khả và nghe điều tôi nói “.

Chư Thiên nói :” Lành thay ! Như điều ông nói “.

Tỳ Na Dạ Ca được nói nên vui vẻ nhảy nhót , liền nói TỲ NA DẠ CA NHẤT TỰ CHÚ là:  

ÁN  NGƯỢC   GIÀ  HIỆT LỊ   ÁN   HA   HỒNG   PHÁN TRA.

OM  GAH  GA  HRÌH  OM  HA  HÙM  PHAT.

Nếu muốn tác Pháp này.Trước tiên nên làm tượng hoặc dùng Bạch Lạp với vàng,bạc,đồng,hoa,gỗ  đều khắc làm hình tượng ,đó là tướng ôm nhau hoà hợp của 2 thân vợ chồng và làm tượng đầu voi. Làm tượng đó ngay thẳng chẳng được trả giá.Làm tượng xong,vào ngày mồng một của tháng Bạch Nguyệt ở trong tĩnh thất dùng phân bò xoa tô làm cái Đàn tròn ,lớn nhỏ tùy ý.Nên lấy một thăng dầu mè,dùng Chú trên chú vào dầu sạch ấy.Sau đó lấy tượng thả vào trong cái bát dầu rồi an trí trong Đàn,Dùng cái khóa bằng đồng sạch,như cái thìa đồng để khuấy dầu và rưới lên đầu của thân hai đầu voi 108 lần.Sau đó ngày ngày Sử Chú vào dầu cũ 108 biến,trong một ngày rưới 7 lần.Bình thường buổi sáng 4 lần,giờ ngọ (11g---13g ) 3 lần ,cộng thành 7 lần.Như vậy tác pháp cho đến 7 ngày thì tùy theo tâm mong cầu ,nguyện thành liền được vừa ý.Lúc chính thức rưới dầu thì mỗi mỗi phát nguyện,dùng Tô Mật hòa với bột gạo làm bánh trón trịa;gốc cỏ La Bặc và chén nhỏ rót rượu,nước tương.Ngày như vậy thành HIẾN THỰC (Dâng thức ăn ) ắt nên tự ăn thì mới đuợc khí lực.

Bấy giờ Tỳ Na La Nẵng Già thống lãnh 9800 các qủy vương dạo chơi Tam Thiên Thế Giới ,ấy là thần lực tự tại của Đẳng Ta trải khắp các phương phụng vệ TAM BẢO, đem Đại Từ Bi làm lợi ích cho chúng sinh,đều hướng về Đức Thế Tôn phát thệ rằng :” Con dùng Tự Tại thần biến nên có hiệu là TỲ NA LA NẴNG GIÀ, cũng gọi là TỲ NA DẠ CA, TỲ VI NẴNG GIÀ hoặc MA HA TỲ NA DẠ CA .Như vậy 4 phương thiên hạ xưng hô chẳng đồng.Con ở Xuất Thế lại có tên riêng “.

Liền dùng thần biến bay lên hư không mà nói kệ rằng :

          Ta có Pháp vi diệu

          Thế gian rất hiếm có

          Chúng sinh thọ trì pháp

          Đều cho mãn túc nguyện

          Ta thuận hành thế pháp

          Hiếm có trong Thế chúng

          Ta hay tùy ước nguyện

          Có cầu danh,thay quan

          Ta khiến quốc vương triệu

          Có cầu báu khác đời

          Khiến đời chứa trân lợi

          Gia phong đủ bảy trân

          Đều hiếm có trên đời

          Có cầu sắc xinh đẹp

          Phát nguyện y nhiên đến

          Đừng nên nói xa gần

          cao qúy và khó dễ

          Chí tâm ở nơi Ta

          Ta khiến trong phút chốc

          Có chúnh sinh bệnh khổ

          Điên cuồng với ghẻ lác

          Mọi bệnh độc chẳng lợi

          Trăm loại hại phiền não

          Tụng Đà La Ni Ta

          Không gì không giải thoát

          Dộc hành nơi u ám

          Dựa Ta đều không sợ

          Giặc cướp chợt xâm lấn

          Ta đều khiến tự trói

          Nếu muốn phước tự nhiên

          Nếu có cầu người nữ

          Khiến tâm chồng được vợ

          Ta đều khiến yêu nhau

          Kẻ lấn hiếp trong đời

          Ta đều khiến tồi phục

          Tiêu dao tự khoái lạc

          Y nhiên không mỏi mệt

          Có niệm đều xứng toại

          Tùy có hoặc mãn túc

          Ví chúng ác xâm phạm

          Ta khiến như ý đó

          Ta đều hay gia hộ

          Cư trú đều cát khánh

          Nhà cửa đều bình yên

          Nam nữ được anh danh ( nổi tiếng )

          Vợ chồng thuận hoà hợp

          THƯỢNG PHẨM trì pháp ta

          Ta cho Nhân trung vương ( Vua trong loài người )

          TRUNG PHẨM trì pháp Ta

          Ta cho làm Đế sư ( Thầy của vua chúa )

          HẠ PHẨM trì pháp Ta

          Giàu sang không cùng tận

          Thường muốn cùng vui thích

          Không gì không đầy đủ

          Nô tỳ riêng thành đoàn

          Người đẹp đầy sân rộng

          Du hành được tự tại

         Ẩn hiển hay tùy niệm

          Ra vào không ngăn ngại

          Không ai trắc lượng được

          Ta ở trong Tam Giới

          Thần lực được tự tại

          Giáng thế việc hiếm có

          Ta thảy đều làm cho

          Nếu nói năng lực Ta

          Hết kiếp chẳng nói hết

          Trì Đà La Ni Ta

          Ta đều hiện trước mặt

          Vợ chồng với quyến thuộc

          Sẽ tùy được vệ hộ

          Ta có lúc du hành

          Tụng Ta tức thời đến

          Đi qua nơi hiểm nạn

          Biển lớn với sông rạch

          Núi sâu,nơi hiểm trở

          Sư tử,voi,cọp,sói

          Trùng độc,các nạn thần

          Trì Ta đều an ổn

          Nếu có kẻ lấn hiếp

          Đấu bị vỡ bảy phần

          Quy mệnh đều mau chóng

          Phước duyên tự đi đến

          Bấy giờ Tỳ Na Dạ Ca nói kệ đó xong liền bảo người đời rằng :” Nói XỨ ĐÀ LA NI PHÁP là pháp hộ chúnh sinh tốt nhất,tùy theo ước nguyện đều được mãn túc,cần nên ngày đêm tụng trì đủ 10 vạn biến cho đến 20 vạn biến đều được như điều đã nói “

            Liền nhảy lên hư không nói chú là:

                      1) NẴNG MÂU TỲ NA DẠ CA TẢ

                      2) A  TẤT  TRI  MỤC  KHƯ  TẢ                   

                      3) ĐÁT ĐIỆT THA    

                      4) A  TRÍ  GIA

                      5) NA  TRÍ  GIA

                      6) THÙ  BÁN ĐẾ GIA

                      7) Ô  TẤT ĐÀM  CA GIA

                      8) TẤT BÀ  ĐÀ  BÁT  GIA 

                      9) BÀ  ĐẠT  TÁT  TẢ  GIA

                      10) BÀ  LỢI  BẠT  TRÌ

                      11) SA PHỘC  HA

S NAMO  VINAYAKA  SYA-- HASTI  MUKHA  SYA-- TADYATHÀ  ATYÀ  NATYÀ  JIBHATEYA  USVI  KAYA    SVIDAPAYA   BHADHASA  SYAYA    BHARI  PATI     SVÀHÀ

                                                                                              07/05/1996.