TRỪ NHẤT THIẾT BỆNH TẬT
ĐÀ LA NI KINH
 

Hán dịch : Sa Môn ĐẠI QUẢNG TRÍ BẤT KHÔNG
Việt dịch : HUYỀN THANH

 

 

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại vườn của Trưởng giả Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa thuộc thành Thất La Phiệt cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự. Trong chúng cũng có nhiều vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan Đà rằng :” Này A Nan Đà ! Có Đà La Ni hay trừ tất cả bệnh tật của Thế Gian. Ông nên thọ trì, đọc tụng thông lợi, như lý tác ý  “

Liền nói Mật Ngôn là :

1 ) Đát nễ-dã tha ( TADYATHÀ )

2 ) Vĩ ma lê, vĩ ma lê ( VIMALE  VIMALE )

3 ) Phộc nẵng câu chỉ lê ( VANA  KUTÏILE )

4 ) Thất-lị mạt để ( ‘SRÌ  MATI )

5 ) Quân noa lê ( KUNÏDÏALI )

6 ) Nộn nô tị ( DUNÏDÏIBHI )

7 ) Ấn nại-la nghĩ nãnh ( INDRA  AGNI )

8 ) Mẫu lê. Sa-phộc ha ( MULE_ SVÀHÀ )

Đức Phật dạy :” Này A Nan Đà ! Nếu có người trì tụng Đà La Ni này. Giả sử, ban đêm ăn chẳng tiêu, gầy ốm, bị trúng gió, bệnh vàng da, ho hen, đàm rãi, tai nạn, bệnh trĩ, bệnh lậu, bệnh thượng khí, ghẻ chóc, sốt rét, nóng ,lạnh , đau đầu, đau nửa đầu , bị vướng quỷ mỵ... đều được trừ khỏi.

Ta dùng Phật nhãn xem thấy người ấy chẳng bị các hàng Thiên Ma, Phạm Thiên, sa Môn, Bà La Môn gây chướng nạn được. Trừ phi quyết định chấm dứt nghiệp báo, ngoài ra không ai dám chống trái mà gây ra chướng nạn ấy. “

Đức Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri nói :     ” Trong tất cả Hữu Tình thì Đức Như Lai là Bậc Tôn Thắng. Trong tất cả Pháp thì Pháp Ly Dục là tôn quý. Trong tất cả chúng thì Tăng Già là Tôn quý.  Hãy dùng lời thành thật Nguyện cho con với tất cả Hữu Tình ăn uống khiết phần vào bụng đều tiêu hóa hết và được chính an lạc , sa-phộc hạ

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thì các Bật Sô Tăng, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả đại chúng, tám Bộ Trời Rồng thọ trì lời Phật dạy vui vẻ phụng hành .

TRỪ NHẤT THIẾT BỆNH TẬT ĐÀ LA NI KINH ( Hết )

                                                                                                                                                          18/03/1998