TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI KINH 

Hán dịch : Đại Sư THI HỘ
Việt dịch : HUYỀN THANH

 

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đại Tuệ Bồ Tát trụ trên đỉnh núi Tu Di, bấy giờ các hàng Thiên Tử đi đến chỗ Bồ Tát ngự , cung kính vây quanh lắng nghe Pháp.

Thời có vị Bồ Tát tên là Đồng Tử Tướng chắp tay cung kính bạch với Đại Tuệ Bồ Tát :” Nguyện xin Ngài vì chúng tôi mà nói về Tăng Tuệ Đà La Ni , giúp cho hết thảy chúng sinh kém Trí, độn căn, ngu muội được nghe để tăng thêm Trí Tuệ của mình “.

Khi ấy, Đại Tuệ Bồ Tát liền nói Đà La Ni là :

Đát nễ-dã tha: Án, bế tổ bế tổ_ Bát-la nghê-dã, phộc lị-đà nễ, nhạ la nhạ la, di đà-phộc lị-đa nễ, địa lý địa lý, một lệ phộc lị-đà nễ, sa-phộc hạ

Khi Đại Tuệ nói Đà La Ni này xong thì bảo Đồng Tử Tướng rằng :” Nếu các chúng sinh có Trí Tuệ kém cỏi, căn tính ám độn, hay bị lãng quên mà phát Tâm chí thành, đối với Đà La Ni này : thọ trì, đọc tụng, cúng dường thì người này mau được Trí Tuệ rộng lớn , ghi nhớ rõ ràng chẳng quên.

Nếu có người đem Đà La Ni này tụng 7 biến hoặc 14 biến, gia trì vào nước ba lần, rồi uống vào giờ Mão . Ngày ngày đều uống như vậy , cho đến 7 tháng hoặc 8 tháng thì tự nhiên một ngày nhớ được một ngàn bài Kệ. Nếu chẳng thường uống nước cũng có thể một ngày nhớ được năm trăm bài Kệ, Trí Tuệ tăng dần , căn tính lanh lợi sáng suốt “

Bấy giờ Đồng Tử Tướng Bồ Tát và các Trời Người đều tin nhận phụng hành.

TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI KINH ( Hết )

TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

Phục hồi và chú thích Phạn Văn

 

TADYATHÀ : Như vậy, liền nói Chú là

OMÏ: Ba Thân quy mệnh

PICU  PICU : Tác dụng ảnh hưởng làm cho có ích

PRAKIYA  VARDHANI : Tăng trưởng của cải hành lý

JALA  JALA : Dòng nước của Thánh Đạo

AMITA  VARDHANI: Tăng trưởng vô lượng

DHIRI  DHIRI : Gìn giữ cầm nắm

BUDHI  VARDHANI : Tăng trưởng Tuệ Giác

SVÀHÀ :Quyết định thành tựu

                                                                        01/01/1998