BẢO TẠNG THIÊN NỮ ĐÀ LA NI PHÁP

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

 

Bấy giờ Tam Thập Tam Thiên Chủ, Ma Hê Thủ La Thiên Vương cùng với các Chúng Thiên Nữ khen ngợi Bảo Tạng Thiên Vương tên là Tra La Khư, có uy đức lớn, sắc đẹp sức lực không gì sánh bằng, hay ở Thế Gian làm các việc thù thắng như : lay trời,động đất, nghiêng núi, lấp biển, sự hơn thua của binh qua tùy theo ý chí mà thành. Tiền của, tơ lụa, vàng bạc tích chứa như núi cao, là chỗ thọ dụng của Thế Gian. Liền nói Chú là :

“ Án, tra la khư, tra la khư, tỳ đa la nễ, sa-phộc ha “

Phàm muốn thọ trì Pháp này. Trước tiên vẽ môt hình Thiên Nữ. Pháp NÊ ĐÀN, 7 ngày trước ngày mồng năm tháng năm , ăn loại cháo hiếm có, trường trai, ý muốn đến nơi nào thì nên tĩnh khiết.

Phàm hành Pháp này thì chẳng cần kêu gọi, Thiên Nữ tự đến. Xong nên gìn giữ tư tưởng dùng biểu lộ sự chí thành. Pháp này ắt nên ở đêm mồng năm tháng năm thọ trì liền thành tựu quả.

Đêm mồng năm tháng năm , tập trung tư tưởng, giữ gìn suy nghĩ , luôn luôn tụng Chú 1008 biến chẳng được gấp gáp. Cho đến canh ba thì Tâm liền hôn ám giống như ngủ mê, Thiên Nữ sai các Thị Nữ đến,  khiến cho cùng thử chơi đùa, ắt đừng nói chuyện. Đến lần thứ hai thì Thiên Nữ Tra La Khư tự đến tương kiến. Người tác Pháp ấy chẳng được đứng lên mà quỳ dài, chắp tay đỉnh lễ hai lạy.

Thiên Nữ ấy liền hỏi:” Ngươi cần điều gì ? “

Người tác Pháp đó tùy miệng đáp : Cầu xin hảo lạc, trường sinh bất tử, thông linh, tình cảm thuộc về vạn sự của Thế Gian, suốt đời phụng sự Thiên Nữ, Ý muốn làm vợ chồng.Thiên Nữ nghe xong, rất là vui vẻ. Ngay đêm đó liền cùng giao hợp, các nguyện như ý.

Nếu muốn làm chị em thì sự việc cần phải rõ ràng, đừng sinh hồ nghi.

Đàn Pháp ấy rộng 2 khuỷu tay, mặt bằng phẳng.Lấy phân bò xoa mặt đất, lại lấy bùn thơm lau xoa mặt đất. Dùng năm màu để vẽ. Lại lấy lụa Ngũ Sắc đều dài 2 thước một tấc ( Đơn vị đo lường của Trung Hoa ) tạo thành Tòa ngồi cho Thiên Nữ ở bên trong Đàn. Để các thứ : Tô, mật, sữa, quả trái vào một cái bát. Hoa bánh 5 màu đều có 5 cái. Gom chung hạt dẻ , lúa mạch, thiêu đốt hoa, tùy ý cúng dường.

Về Pháp vẽ Tượng. Thiên Nữ có thân dài 2 thước 5 tấc, đầu đội mão hoa, tô điểm hoa cực diệu đoan chính, khoác áo bào màu đỏ tía, thắt dây lưng bằng vàng, đi giày ủng màu đen, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm viên ngọc Như Ý. Thiên Nữ đó có hào quang đoan chính mà họa sư Thế Gian chẳng thể vẽ được, ắt cần có hảo thủ ( bàn tay thợ khéo giỏi ) , chẳng được tranh luận trả giá. Lúc tương ứng thì Tâm thần thông linh tự tại, tiền của lụa là dư thừa, Quan vị cao cả, liễu đạt tất cả họa phước, nam nữ quý tiện thảy đều vui vẻ.

Phàm có sở động ( hành động đi lại ) thì tất cả Quỷ Thần đều đến nghinh đón như kính Thiên Quan ( Quan lại của Trời ) sợ hãi chiêm ngưỡng, liền được vô ngại cho đến nghề nghiệp hảo diệu của Thế Gian đều tùy ý mà thành.

Khi có người ác đến hãm hại, liền hô lên :” có giặc “ thì chúng đều bị tự trói tự đánh. Nói :” Thả “ ắt liền buông tha.Mọi sự mất mát, chết chóc của Thế Gian đều như nghiệm. Vạn bệnh trước mắt chỉ khởi ý trì ắt liền khỏi bệnh.

Lại có 8 Chân Ngôn , đều nên thanh tịnh tắm gội, mặc áo mới sạch. Ở trước Hình Tượng phía trước Đức Phật đều tụng 21 biến, sau đó tác Pháp

Chân Ngôn thứ nhất là :

“ Án, hưng bà la đế tra cấp cấp, sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ hai là :

“ Án, Phạt la đế tra lợi ma na la, sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ ba là :

“ Án, lặc xoa na đế tra sa tra , sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ tư là :

“ Án, bà bà lệ nhạ đế tra, sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ năm là :

“ Án, bột nhạ la đế tra, sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ sáu là :

“ Án, dược xoa dược xoa để na bà, sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ bảy là :

“ Án, già đế tỳ chiết duệ, hồng , phán tra, sa-phộc ha “

Chân Ngôn thứ tám là :

“ Án, chiết lặc na gia lợi bà đế tra, sa-phộc ha “

Co ngón giữa , ngón vô danh lại. Đem ngón cái đè lên móng 2 ngón. Duỗi ngón trỏ và ngón út, đặt ngang trái tim. Tay phải cầm tràng hạt niệm Chân Ngôn. Đây gọi là Ngọc Hoàn Ấn

Đã xong Pháp Bảo Tạng Thiên Nữ

                                                                                                23/10/1999