PHẬT THUYẾT BẢO SINH ĐÀ LA NI KINH 

Hán dịch : Đại Sư  THI HỘ
Việt dịch : HUYỀN THANH

 

 

Nẵng mô la đát-nẵng , la thấp-di, tán nại-la, bát-la để mạn ni đá vĩ nễ-diễm, đế nhạ , cụ thế thấp-phộc la, la nhạ dã, đát tha nga đá dã, la-hạ đế . tam miệu tam bột đà dã.

Đát nễ-dã tha : La đát-nễ, la đát-nẵng, cát la ni, la đát-nẵng , bát-la để mạn nị đế, la đát-nẵng tam đà ni, la đát-nẵng , bát-la nị , la đát-nỗ nột nga đế, sa-phộc hạ

Nếu có chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này , thọ trì cúng dường thì đời đời người ấy được Địa Vị Chuyển Luân ( Chuyển Luân Vị ) , thành tựu Phạm Hạnh, đủ đại Thần Thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hằng hà sa đẳng chư Phật Như Lai mà chẳng hề có hư vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chẳng đi vào nẻo Luân Hồi, chẳng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chẳng mất Tâm Bồ Đề, diệt hết tất cả tội, được Báo Thân Như Lai.

Nếu có người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên Nhãn thanh tịnh.

Nếu người kia được nghe ( Đà La ni này ) qua lỗ tai thì luôn luôn ghi nhớ và quyết định được Bồ Đề. Hết thảy mọi căn lành đã tạo được ở đời quá khứ đều được hiện tiền.

Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp Vô Gián thì tội đó đều được trừ diệt và cắt đứt hẳn sự luân hồi. Người đó chẳng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại,được đầy đủ các căn, chẳng sinh mọi bệnh, chẳng bị dính mắc Quỷ Mỵ, mọi nơi yêu kính, đời sau được thọ trì Pháp vi diệu của Như Lai, cúng dường chư Phật.

Nếu có người nghe xong mà Tâm vui vẻ, lễ bái , ca ngợi thì người ấy có Công Đức vô lượng vô biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vi diệu bao trùm một Do Tuần. Trên thân thể , trong mọi lỗ chân lông luôn có hào quang thường tự chiếu sáng, thuờng làm mọi việc thắng lợi của Như Lai, như Ngài A Nan Đà , có đủ công đức như vậy chẳng thể luận bàn .

PHẬT THUYẾT BẢO SINH ĐÀ LA NI KINH ( Hết )