PHẬT NÓI
KINH CHƯ PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.439
 
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh
Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ trong núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha).

Thời Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên (Mahā-Māudgalyāyana) sắp đến giờ ăn, khoác áo, cầm bát đi đến Vương Thành. Đột nhiên tác niệm: “Ta ở ngày nay, trước tiên đến cõi Trời Sắc Cứu Cánh (Akaniṣṭha, hoặc Aghaniṣṭha) hỏi chút Nhân Duyên rồi quay trở lại đi khất thực.”

Lúc đó, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên nhập vào Tam Ma Địa Đẳng Dẩn (Samāhita-samādhi) ví như khoảng thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, đến cõi Trời Sắc Cứu Cánh. Đến chốn ấy xong, cùng gặp gỡ vị Trời, dùng mọi lời nhu nhuyễn, cùng nhau Vấn Tấn (Pratisaṃmodana: một trong Pháp kính lễ. Tức hướng đến bậc Tôn Túc Trưởng Giả, chắp tay, khom lưng, thỉnh hỏi vị ấy có an vui chăng).

Thời, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên liền hỏi vị Trời rằng: “Trải qua thời gian bao lâu, mới có Đức Phật Thế Tôn hiện ra ở đời, chứng Vô Thượng Bồ Đề (Agra-boddhi)?”

Lúc đó có một trăm vị Sắc Cứu Cánh Thiên Chủ  đồng thanh đáp rằng: “Mãn một trăm ngàn kiếp mới có Đức Phật ra đời, chứng Vô Thượng Bồ Đề”.

Bấy giờ Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên nghe xong, tin nhận, liền nhập vào Tam Ma Địa (Samādhi) ví như khoảng thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, quay trở lại đến Vương Thành. Liền như ngày thường, thứ tự khất thực, ăn xong , tắm rửa, súc miệng, cất áo bát xong, đi đến chỗ của Đức Phật, liền cúi đầu mặt lễ hai bàn chân của Đức Phật, tu kính xong rồi, ngồi ở một bên, chắp tay chiêm ngưỡng, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Con ở ngày hôm nay, sắp đến giờ ăn, nhập vào Tam Ma Địa, đến cõi Trời Sắc Cứu Cánh, hỏi vị Thiên Nhân ấy: “Trải qua thời gian bao lâu, mới có Đức Phật Thế Tôn hiện ra ở đời, chứng Vô Thượng Bồ Đề ?” Một trăm vị Thiên Chủ ấy đồng thanh bảo con rằng: “Mãn một trăm ngàn kiếp mới có Đức Phật ra đời, chứng Vô Thượng Bồ Đề”. Thế Tôn ! Tuy con tin nhận, nhưng việc đấy thế nào ? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mở nói.”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Mục Kiền Liên: “Nay ông hãy nghe cho kỹ ! Ta sẽ vì ông mà nói.

Này Đại Mục Kiền Liên ! Vị Sắc Cứu Cánh Thiên Chủ ấy có tri kiến rất cạn cợt, mới nói với ông rằng: “Mãn một trăm ngàn kiếp mới có Đức Phật ra đời, chứng Vô Thượng Bồ Đề”. Đây chẳng phải là lời chính đúng, chưa có thể tin sâu.

Này Đại Mục Kiền Liên ! Ta nhớ về thời xa xưa, lúc mới bắt đầu được gặp trực tiếp 60 câu chi chư Phật Như Lai hiện ra ở đời. Rồi chư Phật ấy trụ đời lợi sinh, hoặc lâu hoặc gần, mỗi mỗi đều tuỳ theo Duyên, theo thứ tự nhập diệt, như vậy cùng nối tiếp nhau.

Lại có 80 câu chi Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Diệu Hoa, Ta ở trước mặt mỗi một Đức Phật như vậy, phát Thệ Nguyện lớn với trì giữ Phạm Hạnh (Brahma-caryā)

Sau Đức Phật này, lại có 500 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Chính Phạm.

Sau Đức Phật này, lại có 800 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Nhiên Đăng (Dīpaṃkara).

Sau Đức Phật này, lại có 15000 Đức Phật, đồng tên gọi là Tảm Ma Một,  hiện ra ở đời.

Sau Đức Phật này, lại có 1000 Đức Phật, hiện ra ở đời, danh hiệu là Tộc Tính (Kula), mỗi mỗi đều chẳng giống nhau. Ta ở trước mặt Đức Phật như vậy, lại phát Thệ Nguyện, tu trì Phạm Hạnh.

Sau Đức Phật này, lại có 6000 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Tô Bát La Đa Ba.

Sau Đức Phật này, lại có 90000 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Diệu Ca Diếp.

Sau Đức Phật này, lại có 1000 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Vi Nhật.

Sau Đức Phật này, lại có 1000 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Nhiễm Một Đình Dã.

Sau Đức Phật này, lại có 80000 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Ê La Phộc Đế (Hīravatī).

Sau Đức Phật này, lại có 70000 Đức Phật hiện ra ở đời, đồng tên gọi là Đế Thích (Indra).

Sau Đức Phật này, lại có một Đức Phật tên là Đức (Guṇa) hiện ra ở đời, Ta ở chỗ của Đức Phật này cùng với các Thanh Văn Đệ Tử đồng phát Thệ Nguyện, cung kính cúng dường, trải qua  rất nhiều năm.

Sau Đức Phật này, lại có 80 câu chi na do tha vị Bích Chi Phật (Pratyaka-buddha) hiện ra ở đời.

Này Đại Mục Kiền Liên ! Vị Bích Chi Phật ấy ở ngay trước mặt Ta phát Thệ Nguyện lớn, với có vị Chuyển Luân Thánh Vương (Cakra-varti-rājan) tên là Biến Chiếu (Vai rocana) cũng ở trước mặt Ta, trước tiên được gặp trực tiếp 40 vị đồng tên gọi là Vô Năng Thắng Phật (Ajita-buddha).

Này Đại Mục Kiền Liên ! Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, Ta gặp trực tiếp một Đức Phật cũng có tên là Vô Năng Thắng (Ajita). Ở đời của Đức Phật này, Ta là vị Chuyển Luân Thánh Vương, tên là Bách Hiệu cùng với Thanh Văn Đệ Tử của Đức Phật Vô Năng Thắng đồng phát Thệ Nguyện, cung kính cúng dường, trải qua nhiều năm.

Lại nữa Đại Mục Kiền Liên ! Vị Trời Sắc Cứu Cánh ấy biết ít, thấy ít. Sau khi Đức Phật Vô Năng Thắng diệt độ, lại có một Đức Phật hiện ra ở đời, tên là Trì Thế (Vasu-dhāra).

Sau đó lại có Đức Phật hiện ra ở đời, tên là Trì Địa (Dharaṇi-dhāra)
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Đại Năng Nhân (Mahā-śākya) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Diệu Hiện, hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Sư Tử (Siṃha) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Tối Thượng Hy Hữu hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Đoạn Nhất Thiết Ưu hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu (Sarvārtha-siddhi) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Đắc Thắng  hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Bảo Quang (Ratna-prabha) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Ý Xưng hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Ô Ba Để Thất La hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Để Thất Lỗ hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Viên Quang hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Nguyệt Quang (Candra-prabha) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Thiên Quang (Deva-prabha) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là A Đề Bộ  hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là A Đề Dã Du hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Vô Diệt Thông hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Tối Thắng (Vijaya) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Để Thất Lỗ Đa Lỗ hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Thượng Hoa hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là A Lý ‎ Sắt Tra hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là A Đề Bộ hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Nhiên Đăng (Dīpaṃkara) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Giáng Oán hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Kim Diệu (Śukra) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Kim Quang (Suvarṇa-prabha) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Bảo Nhãn (Ratna-netre) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Liên Hoa Nhãn (Padma-netre) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Tối Thượng Liên Hoa hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Đại Liên Hoa (Mahā-padma) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Liên Hoa (Padma) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Tỳ Bà Thi (Vipaśyin) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Thi Khí (Śikhi) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Tỳ Xá Phù (Vi'svabhū) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Câu Lưu Tôn (Krakucchanda) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Câu Na Xá Mâu Ni (Kanaka-muṇi) hiện ra ở đời.
Sau đó lại có Đức Phật, tên là Ca Diếp (Kāśyapa) hiện ra ở đời.
Nay Ta, Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) hiện ra ở đời.

Này Đại Mục Kiền Liên ! Trước kia Ta đã phát Thệ Nguyện, ở chư Phật của nhóm như vậy, đem hoa bảy báu rải tán cúng dường, sau đó mới thành Chính Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddha).

Đại Mục Kiền Liên ! Mỗi một Đức Phật ấy, từ lúc mới phát Tâm cho đến thành Đẳng Chính Giác đều trải qua vô số kiếp. Ta theo phát Tâm, đến nay thành Phật, số Kiếp rất nhiều, chẳng thể tính đếm. Vị Trời Sắc Cứu Cánh kia, biết ít, thấy ít. Ông đừng sinh nghi ngờ”.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh này xong, thời Đại Mục Kiền Liên liền trừ bỏ Tâm nghi ngờ, vui vẻ hớn hở, lễ Phật rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH CHƯ PHẬT

_Hết_
08/08/2011