Tường Quang Tùng Thư

 

 

 

1 - Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn, Thích Pháp Chánh dịch. Hiệu đính 2014 (pdf)

2 - Nhập Bồ Tát Hạnh, văn xuôi và văn vần, Thích Nữ Trí Hải dịch, 2003.

3 - Ðịa Trì Bồ Tát Giới BổnÐịa Trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu, Thích Pháp Chánh dịch, 2004.

4 - Từ Ðiển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam, Tập 1 & 2, Tiến sĩ Lê Mạnh Thát chủ biên, 2005.

5 - Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận, Tsong Kha Pa Thượng Sư soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2006.

6 - Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2006.

7 - Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh (Kinh Ưu Bà Tắc Giới), Thích Pháp Chánh dịch, 2006, Hiệu đính 2014.

8 - Phật Nói Kinh Phạm Võng Lược Sớ, Hoằng Tán Ðại Sư soạn, Thích Nữ Trí Hải dịch, 2007.

9 - Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Thiện Đạo Hòa Thượng tập ký, Thích Pháp Chánh dịch, 2009.

10- Đường Vào Bồ Tát Hạnh Tập Chú, Bồ Tát Tịch Thiên tạo luận, Thích Pháp Chánh dịch, 2010.

11- Niệm Phật Tông Yếu, Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Nguyễn Văn Nhàn dịch, 2011.

12- Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Pháp Chánh dịch, 2011.

13- Truyện Lục Tổ Huệ Năng, Ngô Trọng Đức soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2012.

14- Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận, Hoài Cảm Đại Sư soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2012.

15- Bậc Thang Giác Ngộ, Tsong Kha Pa Thượng Sư soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2013.

16- Tình Yêu Phổ Quát, Geshe Kelsang Gyatso soạn, Thích Nữ Trí Hải dịch, 2014

17- Bồ Tát Học Xứ, Geshe Kelsang Gyatso soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2014.