Tông Chỉ

 

 

Hiện nay trên mạng lưới Phật giáo toàn cầu, hàng vạn chương trình Phật học đang phát triển, hoặc chuyên môn như Tịnh độ, Thiền tông, Phật giáo Tây Tạng, v.v..., hoặc bàn luận chung về Phật giáo, hoặc thông tin riêng rẽ về hoạt động cá biệt của các tự viện.

Hầu góp phần vào việc giúp đỡ quý Phật tử dễ dàng tiếp cận với tư tưởng căn bản và cũng là cứu cánh của Đại thừa là Bồ đề tâm, chúng tôi xin đặc biệt tuyển chọn những văn bản, kinh luật luận, pháp thoại, mẫu truyện về Bồ đề tâm, Bồ tát giới, Bồ tát hạnh, các pháp tu từ Thập tín đến Thập địa, các nghi quỹ thực hành tu tập, các tác pháp liên quan đến việc cứu độ và lợi lạc hữu tình (đa số được trình bày trong phần Mật tông), các hành trạng của chư Phật, Bồ tát (làm gương mẫu cho sự tu tập), cùng các hình ảnh, phim ảnh liên hệ, v.v... Mong rằng những dữ kiện này sẽ trợ giúp quý Phật tử nghiên cứu về Bồ đề tâm dễ dàng hơn trong rừng kinh điển mênh mông của Phật học.

Riêng Bát nhã, một độ trong Bồ tát thập độ, được xem là Bồ đề tâm tuyệt đối, là cứu cánh chung của toàn bộ các tông phái Đại thừa, sự lý giáo hạnh vô cùng bao la, thành thử chúng tôi sẽ không tuyển chọn nhiều trong mạng lưới này, mà chỉ tuyển chọn phần Bồ đề tâm tương đối, nặng về tâm Đại bi, cùng những cách hành trì hữu tướng, như Bồ tát giới, phương cách luyện tập Bồ đề tâm, các pháp môn thực tiển nhiêu ích hữu tình, cùng các pháp có năng lực lớn qua bổn nguyện gia trì của chư Phật Bồ tát, tổng nhiếp được Bi Trí Dũng, thể hiện được tinh thần phụng sự chúng sinh là bổn hoài của chư Phật Bồ tát, bao gồm những pháp dị hành (Tịnh độ tông theo chủ trương của Tổ Thiện Đạo), cùng các tác pháp tiêu tai, giải nạn, tăng ích của Mật tông.

Quý Phật tử có những tư liệu liên quan mật thiết đến những chủ trương của chúng tôi, xin hoan hỷ bổ túc và giúp thêm ý kiến cho việc phát triển mạng lưới Bồ Đề Tâm này.

Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Tánh: tambode@gmail.com.