Triết Học Phật Giáo

 

 

Ai Thấy Phật Người Ấy Thấy Pháp - Thích Hạnh Bình
Bác Bỏ Luận Điểm Đức Phật Là Người Tích Hợp Tư Tưởng Triết Học Ấn Độ - Thích Tâm Bình
Bồ Tát Và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương (PDF)
Chân Như Quan Phật Giáo - Thích Quảng Độ dịch
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Thích Quảng Độ dịch
Nguyên Thỉ Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Thích Quảng Độ dịch
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Thích Quảng Độ dịch
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo - Tuệ Sỹ dịch (PDF)