Khí Công Liệu Pháp

 

 

Bài tập trước khi ngủ

Bình Định Dưỡng Sinh - Phái Sa Long Cương - 01
Bình Định Dưỡng Sinh - Phái Sa Long Cương - 02
Bình Định Dưỡng Sinh - Phái Sa Long Cương - 03
Bình Định Dưỡng Sinh - Phái Sa Long Cương - 04

Dịch Cân Kinh

Đi Bộ Xát Chân Có Lợi Cho Sức Khỏe Và Trí Nhớ

Khí Công Việt Nam - Đỗ Đức Ngọc - 01
Khí Công Việt Nam - Đỗ Đức Ngọc - 02
Khí Công Việt Nam - Đỗ Đức Ngọc - 03
Khí Công Việt Nam - Đỗ Đức Ngọc - 04

Những Bài Tập Khí Công Trị Bệnh

Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 01
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 02
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 03
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 04
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 05
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 06
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 07
Thao Tác Nội Công Cơ Bản - Hồng Gia Việt Nam - 08


Đổ Đức Ngọc

Bai Chua Benh 1/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link francais ci-dessous)

Bai Chua Benh 2/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tâm Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link français ci-dessous)

Bai Chua Benh 3/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link francais ci-dessous)

Bai Chua Benh 4/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tâm Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link francais ci-dessous)

Bai Chua Benh 5/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tâm Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link francais ci-dessous)

Bai Chua Benh 6/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link francais si-dessous)

Bai Chua Benh 7/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Sweden 2014 (Link Francais dans description)

Bai Chua Benh 8/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014 (link francais ci-dessous)

Bai Chua Benh 9/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link Français ci-dessous)

Bai Chua Benh 10/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014 (Link Français ci-dessous)

Bai Chua Benh 11/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014

Bai Chua Benh 12/12: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014

Chua Cac Benh (1/2) : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Chua Cac Benh (2/2) : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Chua Dau Lung : Khi Cong Tinh Do , Thay Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Cong Dung May Do Ap Huyet () : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

KCTD Au Chau Du Ky 2014 : Danmark, Sweden

KCTD Au Chau Du Ky 2014: EIAB Germany

Keo Ep Goi cho Mem Bung : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Lam Mat Sang : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Lay Phat : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Ly Luân vê Ap Huyêt : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Ngu Hanh Tang Phu (1/3) : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB 2014 (Link français ci-dessous)

Ngu Hanh Tang Phu (2/3) : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB 2014 (Link français ci-dessous)

Ngu Hanh Tang Phu (3/3) : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB 2014 (Link français ci-dessous)

Niem Phat : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Sanh Lao Benh Tu va Nghiep: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014

Suy Than : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Tap Khi Cong: DO DUC NGOC tai Dai BI Tam Tu - Gnosjo Sweden 2014

Tap The Duc : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014

Thầy Đỗ Đức Ngọc : KCYD : Các Bệnh liên quang về Mắt

Thong Lo Tai : Khi Cong Tinh Do , Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014