Nhân Vật Phật Giáo

 

Thánh Chúng

 

 

Bổn Tích Bồ Tát Địa Tạng - Thích Pháp Chánh dịch
Địa Tạng Bồ Tát - Huyền Thanh dịch (PDF)
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan - Như Hòa dịch
Truyện Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng - Thích Như Điển dịch (PDF) (I) (II) (III)

 

 

 

Kim Cang Đạo Sư

 

 

Các Bậc Đạo Sư của Đại Thủ Ấn - Lê Trung Hưng dịch
Cuộc Đời Ngài Milarepa - Nhóm Thiện Tri Thức dịch
Cuộc Đời Siêu Việt của Mười Sáu vị Tổ Karmapa - Nguyễn An Cư dịch
Đại Sư Tsong Kha Pa (Tông Khách Ba) - Thích Hằng Đạt dịch (PDF)
Khyentse Rinpoche - Hành Trình Đi Tới Giác Ngộ - Nhóm Padmakara dịch (PDF)
Kyabje Trulshik Rinpoche (PDF)
Tôn Giả Atisa (A Để Sa) - Thích Hằng Đạt dịch (PDF)

 

 

 

Tăng Chúng

 

 

Cuộc Đời Tổ Sư Long Thọ - Tuệ Uyển dịch
Đại Sư Pháp Tạng - Đồng Ngộ dịch
Đạo Sanh Và Nguyên Lý Phật Tánh - Tuệ Hạnh dịch
Mười Ba Vị Tổ Tịnh Độ - Thích Hành Trụ dịch
Ngài Huyền Trang - Thích Nữ Trí Hải dịch (PDF)
Lục Tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Luật Sư Kiến Nguyệt - Thích Pháp Chánh dịch (PDF)

 

 

 

Tại Gia

 

 

Giáo Sư Mark Allon - Thích Nữ Giác Anh