Học Phật Hành Nghi

 

 

Bài Sám Quý Báu Về Hồng Danh Của Tám Mươi Tám Đức Phật - Huyền Thanh dịch (PDF)
Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn
- Huyền Thanh dịch (PDF)
Bát Thập Bát Phật Hồng Danh Bảo Sám - Huyền Thanh dịch (PDF)
Dược Sư Sám Pháp - Thích Trí Quang dịch
Hồng Danh Bảo Sám Nghi Thức - Huyền Thanh dịch (PDF)
Lễ Bát Thập Bát Phật Hồng Danh Bảo Sám - Huyền Thanh dịch (PDF)
Nghi Thức Phóng Sanh - Thích Pháp Quang soạn
Nghi Thức Sám Hối Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (PDF)
Nghi Thức Sám Hối Kinh Kim Quang Minh - Quảng Minh soạn (PDF)
Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cương (Âm Hán) (doc)
Nhị Khóa Hiệp Giải - Thí Thực Nghi - Thích Khánh Anh dịch (PDF)
Niệm Phật Sám Pháp - Thích Thiền Tâm soạn
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch chú (PDF)
Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp - Thích Viên Giác dịch
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp - Thích Huyền Dung dịch (PDF)
Từ Bi Thủy Sám Pháp - Thích Trí Quang dịch